27.04.2021 г.
Доц. д-р Сергей Димитров Илиев, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Професор" по "Обща хирургия":