11.04.2023 г.
Доц. Милена Атанасова Атанасова-Радева, дб – процедура за заемане на академична длъжност "Професор", професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност "Биология":