01.07.2021 г.
Дисертационен труд на Меглена Маринова Балабурова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.4. Обществено здраве, докторска програма „Управление на здравните грижи” на тема „Управление на здравните грижи при пациенти преживели исхемичен мозъчен инсулт в България”: