11.04.2022 г.
Дисертационен труд на Милена Колева Сълева за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Управление на здравните грижи” на тема „Проучване на научноизследователската дейност на медицинските сестри и акушерките и перспективи за развитие”: