31.08.2022 г.
доц. д-р Мариела Стефанова Камбурова, дм – процедура за придобиване на научна степен "Доктор на науките", професионална направление 7.1. Медицина, научна специалност "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" на тема "Здраве на мигрантите и ромския етнос в България: медико-социални аспекти":