06.04.2021 г.
Д-р Страхил Асенов Страшилов, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", професионално направление 7.1. Медицина, специалност "Обща хирургия":