29.06.2021 г.
Д-р Иван Ангелов Щърбанов, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", професионално направление 7.1. Медицина, специалност "Педиатрия":