12.07.2021 г.
Д-р Ирена Иванова Генчева-Ангелова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", професионално направление 7.1. Медицина, специалност "Клинична лаборатория":