15.10.2020 г.
Доц. д-р Николай Григоров Димитров, дмн – процедура за заемане на академична длъжност "Професор" по "Кардиология":