Резултати от проекта към днешна дата

 1. Встъпителна пресконференция за представяне на спечелен проект „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“(https://drive.google.com/file/d/0B_qcsmNhWu4Qckk0RHdRVjdOLVk/view)
 2. Първа информационна среща с докторанти, специализанти, млади учени и преподаватели по проект „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“. (Вижте повече)
 3. Дейност 1 „Разработване на учебна програма и провеждане на курсове по ключови компетенции за успешна научна кариера“. (Вижте повече)
 4. Дейност 2 „Персонализиран подход в предоперативната подготовка и оперативното лечение на пациенти чрез минимално инвазивна хирургия, базиран на образни реконструкции, 3D визуализация и виртуална симулация“, обучение по Модул 1 „Основи на образната диагностика (ЯМР, КТ, рентгенография и ултразвук)“ (Вижте повече)
 5. Дейност 7 Организация и управление на проекта – проведени заседания на екипа на проекта
 6. Представяне на проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на центърза обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени къмФакултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ на Празника на МУ-Плевен (Вижте повече)
 7. Във високотехнологичната база на Университетска Болница „Света Марина –Плевен“ продължават обучителните дейности с докторанти, специализанти и младиучени (Вижте повече)
 8. В библиотеката на МУ-Плевен се проведепореден обучителен курс с докторанти, специализанти и млади учени по Дейност 1в рамките на проекта за подпомагане на тяхното развитие (Вижте повече)
 9. Лекарят на годината доцент Николай Янев изнесе лекция за докторанти, специализанти и млади учени по проекта за стимулиране на тяхното развитие (Вижте повече)
 10. Студентът на годината и Златен Хипократд-р Мартин Караманлиев стана част от целевата група по проекта за развитие на докторанти, специализанти и млади учени (Вижте повече)
 11. Първият интерактивен семинар попроекта за насърчаване на развитието на докторанти, специализанти и млади ученина МУ-Плевен се проведе във Велико Търново (Вижте повече)
 12. Докторанти, специализанти и млади ученина МУ-Плевен участват в квалификационни курсове и академична мобилност вчужбина по проекта заподпомагане на тяхното развитие (Вижте повече)
 13. Втори цикъл на Докторантското училище стартира с нова целева група от докторанти, специализанти и млади учени по проекта за подпомагане на тяхното развитие (Вижте повече)
 14. В 3D студиото за обучение докторанти, специализанти и млади учени наблюдаваха робот-асистирана операция, демонстрирана от проф. Григор Горчев, по проекта за стимулиране на тяхното развитие (Вижте повече)
 15. С нова целева група стартира вториятцикъл на Дейност 2 по проекта  „Създаване на център за обучение надокторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ (Вижте повече)
 16. Вторият двудневен интерактивен семинар по проекта за насърчаване на развитието на докторанти, специализанти и млади учени се проведе за новата целева група (Вижте повече)
 17. Над 100 участници в Деня на учения се срещнаха с потенциални работодатели и бъдещи партньори в Медицински университет - Плевен  (Вижте повече)
 18. МУ-Плевен проведе двудневна Научна сесия „Наука и бизнес“ под надслов "Активна промоция на докторанти, специализанти и млади учени пред потенциални работодатели и партньори в бъдещи съвместни проекти" (Вижте повече)
 19. МУ–Плевен реализира успешно проекта за подпомагане на развитието на над 100 докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (Вижте повече)