Резултати от проведени анкети в МУ - Плевен през 2022 г.

 

 

№ по ред

Анкетна карта

Специалност, в която се обучават

Курс

Бр.   анке-тирани лица

01-01    Проучване на студентското мнение за специалността  (програмата)

1.       

Проучване на студентското мнение за специалността  (програмата)

“Фармация“

IV-ти

V-ти

18

2.       

„ОЗЗМ“ /магистър/

магистър

11

3.       

„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“

I,II, III,VI-ти

66

4.       

„Опазване и контрол на общественото здраве“

II, III

17

5.       

„Обществено здраве и здравен мениджмънт“

I

12

6.       

„Соц. Дейности в здравеопазването“

I,II, III

14

7.       

“Управление на здравните грижи“

II, III

17

8.      

„Социални дейности“

III-ти

3

9.       

„Рентгенов лаборант“

III-ти

10

10.    

„Помощник-фармацевт“

III-ти

5

11.    

„Медицинска козметика“

III-ти

6

12.    

„Медицински лаборант“

III-ти

8

01-03    Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина

1.       

„Обща медицина“

„Медицина“

V-ти

40

2.     

„Съдебна медицина“

„Медицина“

VI-ти

37

3.       

„Медицина на бедствените ситуации“,

Доц. д-р Данчева, д.м.

„Медицина“

III-ти

27

4.       

„Медицина на бедствените ситуации“,

Гл. ас. Д-р Росица Петрова, д.м.

„Медицина“

III-ти

37

5.       

„Хирургия“,

Проф. д-р Д. Димитров, д.м.

„Акушерка“

III-ти

13

6.       

„Хирургия“,

Доц. д-р Страшилов, д.м.

„Медицинска сестра“

III-ти

30

7.       

„Методика“,

Доц. д-р Драганова, д.м.

“Управление на здравните грижи“

II-ри

5

8.       

„Биоетика“,

Проф. д-р Силвия Александрова – Янкуловска, д.м.н.

„Опазване и контрол на общественото здраве“

I

12

9.       

„Социална медицина и промоция на здравето“,

Доц. д-р С. Георгиева, д.м.

“Опазване и контрол на общественото здраве“

II-ри

12

01-04   Проучване на студентското мнение за практическото обучение (практики, стажове)

1.       

Проучване на студентското мнение за практическото обучение (практики, стажове)

“Медицинска рехабилитация и ерготерапия“

II-ри, III-ти

IV-ти

52

2.    

„Медицински лаборант“

II-ри

III-ти

15

3.       

„Рентгенов лаборант“

II-ри

III-ти

18

4.    

„Помощник-фармацевт“

II-ри

III-ти

23

5.    

„Медицинска козметика“

II-ри

III-ти

15

6.       

„Социални дейности“

II-ри

4

01-06   Проучване мнението на докторантите за обучението и обслужването

1.       

Проучване мнението на докторантите

50

01-07   Проучване на студентското мнение за административното обслужване

и за условията за труд и самоизява

1.       

Проучване на студентското мнение за административното обслужване

и за условията за труд и самоизява

“Медицински лаборант“,

„Рентгенов лаборант“,

„Помощник-фармацевт“,

„ Медицинска козметика“,

„Социални дейности“

II-ри

35

2.       

„Опазване и контрол на общественото здраве“

„Обществено здраве и здравен мениджмънт“

„Соц. Дейности в здравеопазването“

“Управление на здравните грижи“

I-ви

II-ри

III-ти

IV-ти

30

03-01   Проучване на мнението на кандидат-студентите

1.       

Проучване мнението на кандидат-студенти

379

04-01   Проучване мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване                                                               на висше образование в МУ - Плевен

1.       

Проучване мнението на завършили студенти

МРЕ и УЗГ

Магистър

24

2.       

МРЕ и ОКОЗ

Бакалавър

34

3.       

„Медицинска сестра“, „Акушерка“

Бакалавър

70

4.       

„Медицински лаборант“

„Рентгенов лаборант“

„Помощник-фармацевт“

„Медицинска козметика“

„Социални дейности“

Проф. бакалавър

64