ДВ бр. 27 / 29.03.2024

  • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация по технология на лекарствените форми и биофармация в сектор „Технология на лекарствените форми“ на катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“, Факултет „Фармация“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Климент Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.
  • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право по правни науки в катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“, Факултет „Обществено здраве“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Климент Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.