Общо събрание

Обща информация

Общото събрание на МУ–Плевен е висш орган на управление на университета, чийто списъчен състав се утвърждава от Академичния съвет. Състои се от 126 делегати, от които 88 са хабилитирани преподаватели, 15 – нехабилитирани преподаватели, 19 - представители на студентите и докторантите и 4 – представители на администрацията.  

Общото събрание на МУ–Плевен се свиква веднъж годишно от неговия председател с решение на Академичния съвет. То избира Ректора на висшето училище и определя числеността и състава на Академичния съвет. Приема годишния доклад на ръководството и Правилника за дейността на висшето училище и промените в него.