Обяви за конкурси за заемане на Академични длъжности

ДВ бр. 28 / 02.04.2024

 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по гастроентерология в сектор „Специална медицина“ на катедра „Сестрински терапевтични грижи“, Факултет „Здравни грижи“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

ДВ бр. 27 / 29.03.2024

 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация по технология на лекарствените форми и биофармация в сектор „Технология на лекарствените форми“ на катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“, Факултет „Фармация“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Климент Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право по правни науки в катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“, Факултет „Обществено здраве“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Климент Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

В-к "Посоки" бр. 13 / 29.03.2024

 • Медицински университет – Плевен, на основание ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на Медицински университет – Плевен, обявява конкурс чрез интервю по конспект за 1 академична длъжност Асистент в сектор „Нефрология“ към катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология“ на факултет Медицина, за нуждите на Клиника по нефрология и диализа на УМБАЛ ЕАД-Плевен, по условията на чл.68 ал.1 т.1 от КТ / за срок до 5 години /.

  Изисквания към кандидатите:
  Образование - висше, ОКС „Магистър“ по специалността „ Медицина “.

  Необходими документи:
  1. Заявление до Ректора на МУ-Плевен за участие в конкурс.
  2. Подробна автобиография.
  3. Диплом за завършено висше образование, ОКС „Магистър” по медицина / или нотариално заверено копие /.
  4. Диплом за придобита специалност / ако има такава или нотариално заверено копие /.
  5. Списък на публикациите и участията в научни форуми / ако има такива /.
  6. Удостоверение за владеене на чужд език и компютърна грамотност / ако има такива /.
  7. Медицинско свидетелство.

  Срок за подаване на документи – 1 месец след публикуване на обявата.
  Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул.” Климент Охридски “ №-1, Ректорат, ет.1, стая 196, тел.884-180.

В-к "Посоки" бр. 12 / 22.03.2024

 • Медицински университет – Плевен, на основание ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на Медицински университет – Плевен, обявява конкурс чрез писмен изпит по конспект за академична длъжност Асистент по кинезитерапия към сектор „Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия“ на катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“, факултет „Обществено здраве“, по условията на чл.68 ал.1 т.1 от КТ / за срок до 5 години /.

  Изисквания към кандидатите:
  Образование - висше, ОКС „Магистър“ по специалност „Кинезитератия“.

  Необходими документи:
  1. Заявление до Ректора на МУ-Плевен за участие в конкурс.
  2. Подробна автобиография.
  3. Диплом за завършено висше образование, ОКС „Магистър”, съгласно изискванията на обявата / или нотариално заверено копие /.
  4. Диплом за придобита специалност / ако притежава или нотариално заверено копие /.
  5. Списък на публикациите и участията в научни форуми / ако има такива /.
  6. Удостоверение за владеене на чужд език и компютърна грамотност / ако има такива /.
  7. Медицинско свидетелство.

  Срок за подаване на документи – 1 месец след публикуване на обявата.
  Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул.” Климент Охридски “ №-1, Ректорат, ет.1, стая 196, тел.884-180.