Обяви за конкурси за заемане на Академични длъжности

ДВ бр. 93 / 22.11.2022

 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Съдебна медицина“ – един в сектор „Съдебна медицина и деонтология“ на катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“, ФОЗ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по специалност „Физиология“ в катедра „Физиология и патофизиология“, факултет „Медицина“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по специалност „Биология“ към катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология“, факултет „Медицина“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки по специалност „Химия“ към катедра „Химия и биохимия“, факултет „Фармация“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на две академични длъжности главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по специалност „Биохимия“ към катедра „Химия и биохимия“, факултет „Фармация“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ в сектор „Помощник фармацевт“ на катедра „Социални и фармацевтични дейности“ при Медицинския колеж със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност главен асистент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика в сектор „Физическо възпитание и спорт“ на катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“, факултет „Обществено здраве“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

ДВ бр. 92 / 18.11.2022

 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Пневмология и фтизиатрия“ – един в сектор „Пулмология“ на катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“, ФМ, за нуждите на Клиника по пневмология и фтизиатрия към УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД – Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

ДВ бр. 85 / 25.10.2022

 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Обща хирургия“ – един в катедра „Хирургически болести“, факултет „Медицина“, за нуждите на „Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия“ на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД – Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

ДВ бр. 71 / 02.09.2022

 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Хематология“ – един, в сектор „Хематология“ на катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология“ за нуждите на Клиниката по хематология на УМБАЛ „Света Марина“ – ООД – Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Св. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, по специалност „Психология“ към катедра „Медицинска физика, биофизика, предклинични и клинични науки“, факултет „Фармация“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Св. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.