Процедури и документи за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности

Образователна и научна степен "Доктор" (  Процедура |  Документи )

Научна степен "Доктор на науките" (  Процедура Документи )

Академична длъжност "Главен асистент" (  Процедура Документи )

Академична длъжност "Доцент" (  Процедура Документи )

Академична длъжност "Професор" (  Процедура Документи )