Издателски център и печатна база

Обща информация за Издателския център

Издателският центърeсъздаден през 2000 г. със заповед на Ректора на Медицински университет-Плевен като като звено в структурата на Университета.

Издателският център е академично издателство, което осъществява предпечат и цялостната дейност по издаване на: списанието на Университета, вестника на Университета,  автореферати на дисертационни трудове, учебна литература (учебници, учебни ръководства), монографии, постери за научни прояви, брошури и други издания на академичния състав. Той организира своята дейност в съответствие с Правилника на Издателски център и решенията на своите ръководни органи – Ректор, Академичен съвет, Ректорски съвет, Ръководител ЦНИД и Редакционен съвет.

Издателството  разполага с отдел за предпечат, печатна база и копирен център.

Университетското издателство осигурява екземпляри от всяко издадено заглавие, които са необходими за университетските читални и заемни на:

  • Библиотека при МУ-Плевен;

  • Библиотеката при МУ-Пловдив;

  • Библиотеката при МУ-Варна;

  • Библиотеката при медицинския факултет на Тракийски университет – гр. Стара Загора;

  • Централна медицински библиотека – гр. София;

  • Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" - София