Библиотека

Контакти

Ул. “Св. Климент Охридски” 1
5800 Плевен
тел. 064 884 137
факс: 064 801 603
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Директор
Габриел Георгиев
тел. 064 884 151
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Он-лайн бази данни

 1. EBSCOhost
 2. ISI WEB of Knowledge
 3. Science Direct
 4. Scopus
 5. OVID
 6. SpringerLink

Дарения:

С благодарност към Господин Пейчински за ежегодните дарения на списание Journal of IMAB от 2014г. до сега и на медицинска литература, издавана от неговото издателство 

История

Библиотеката на МУ – Плевен е единствената голяма специализирана медицинска библиотека в Северозападна и Централна Северна България, създадена през 1974 г. със задачата да обслужва учебната, научната и диагностично-лечебната работа в университета и университетската болница. Библиотеката е разделена на няколко сектора: Заемна служба със свободен достъп, Читалня за преподаватели с интернет, Читалня за студенти с интернет, Ресурсен център, Интернет-зала, хранилища и работни кабинети. Библиотеката обслужва студентите, специализантите, докторантите и преподавателите в Медицински университет – Плевен, студентите и преподавателите в Медицински колеж – Плевен, лекарите от града и целия регион.

Комплектуването на книги и списания в библиотеката става чрез покупки, абонамент, дарения и книгообмен. В началото на 2012 г. библиотеката на МУ разполага с над 58 000 тома медицинска литература, учебници, списания, компактдискове, видеофилми. Текущо се абонират 20 западни списания,  медицински бази данни on-line и над 50 български медицински списания.

От 1995 г. в библиотеката работи мрежова програма за автоматизация на библиотечните процеси с четири работни модула: каталогизиране, периодика, заемна служба и търсещ модул. Изработен е и се поддържа текущо електронен каталог на всички книги, инвентирани в библиотеката след 1995 г., както и БД за всички списания, получавани от 1974 г. до настоящия момент.

През 2012 г. започна и бе реализиран проекта : ”Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда в МУ-Плевен чрез подобряване на енергийната ефективност на учебните корпуси, осигуряване на достъпна среда и модернизация на библиотеката” по оперативна програма : ”Регионално развитие”.

Бяха доставени и монтирани:

 1. 8 бр. Климатични системи, които да поддържат температурата в помещенията;
 2. Система за видеоконтрол с 16 камери и контролен монитор, която да осъществява постоянно 24 часово наблюдение във всички помещения на библиотеката;
 3. Двуантенна система за защита на библиотечните документи;
 4. 28 бр. Компютри за читателите на библиотеката с непрекъснат интернет достъп и възможност за търсене в собствените ни бази данни;
 5. 8 бр. работни места за персонала на библиотеката работещи с библиотечната система E-lib 3.5;
 6. 6 бр. настолни принтери;
 7. 4 бр. настолни скенери и 1бр. фотоскенер;
 8. 1 бр. Букскенер – за дигитализиране на книги;
 9. 2 бр. черно-бели мултифункционални устройства – сканиране, принтиране и ксерокопиране;

     10. 1 бр. цветно мултифункционално устройство – сканиране, принтиране и ксерокопиране.

Чрез внедряването на новия  софтуер и техниката се въвежда поетапно  система за пълно автоматизирано библиотечно-информационно обслужване, разширява се диапазона на услугите, модернизират се наличните такива, управлява се достъпа и разходите за печат и копиране, внедряват се средства за защита на библиотечните фондове.

Структура - сектори

 

Комплектуване
Габриел Георгиев
тел. 064 884 151
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Комплектува книги, списания и бази данни чрез покупка, дар, обмен и абонамент. Издава бюлетин “Нови книги”.


Обработка и каталози
Мая Бешева
тел. 064 884 253
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Обработва новопостъпилата литература и я отразява в системата на каталозите на библиотеката – систематичен, азбучен и служебен. Поддържа картотеки “Наши автори” и “СЗО”, както и документацията на библиотеката

 

Справочен отдел

Марлена Чимпилска

тел. 064 884 110

 

Обслужване

Миглена Перчемлиева

тел. 064 884 137
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Обслужват читателите в Заемна и Читални за студенти. Регистрират новите читатели, раздават литература за дома и изпълняват заявки за читалните. Дават информация на читателите по интересуващи ги теми, помагат им при използване ресурсите на библиотеката. Поддържат и контролират опазването на фондовете.


Периодика
Албена Младенова
тел. 064 884 137
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Осигурява абонамента и ежедневната регистрация на периодичните издания в библиотеката. Поддържа текущо електронната БД “Периодика” и картотеката на получаваните периодични издания. Обслужва читатели и дава информация по търсени от тях теми.

 

Ресурсен център

Галя Маринова

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сканиране, размножаване и дигитализиране на библиотечни документи.

 

Правила

Библиотеката осъществява дейността си в съответствие с “Правилник за устройството и дейността на МУ Плевен”, решенията на Академичния и Ректорския съвет на МУ Плевен, нормативните документи, уреждащи дейността на библиотеките в страната и според “Правилник на библиотеката на МУ Плевен” и “Правила за ползване на библиотеката на МУ Плевен”.

Ресурси

Библиотеката на МУ Плевен разполага с богати колекции от биомедицинска и справочна литература, както и от разнообразен абонамент за чужди и български медицински списания, разположени на свободен достъп в читалните на библиотеката. В библиотеката има изработен електронен каталог на книгите, придобити след 1995 г. и електронен каталог на всички списания, получавани от 1974 г. до настоящия момент.

Читателите ползват медицински бази данни на CD: Silver Platter Collection, EBSCO Medline with Full Text, ProQuest Collection, както и много монографии и атласи на CD.

Текущо библиотеката е абонирана за три on-line бази данни: ProQuest Medical Library, EBSCO Academic Search Premier, SpringerLink.

Библиотеката разполага и със сбирка от 120 медицински учебни филма.

Връзки

Библиотеката на МУ Плевен осъществява междубиблиотечно сътрудничество и обмен с медицински и други вузовски библиотеки в страната.

Бюлeтин "Нови книги"

За запознаване на читателите на библиотеката с постъпилите чрез покупка, дарения или обмен нови книги, се издава бюлетина “Нови книги”, който се разпространява в катедрите на МУ и в звената на Университетска болница – Плевен.

Бюлетин Нови Книги

Правилник за устройството и дейността на библиотеката

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Библиотеката на МУ - Плевен подпомага учебната, научно-изследователската и лечебно-диагностичната дейност на университета и университетската болница.
 2. В своята дейност библиотеката се ръководи от действащото законодателство в страната, от наредбите на Министерствата на културата и финансите, касаещи дейността на библиотеките в страната, от решенията на Академичния и Ректорски съвети на Медицински университет - Плевен и от настоящия Правилник. В ежедневната си дейност библиотеката се ръководи от Правила за ползване на библиотеката, залегнали в Част четвърта на настоящия Правилник.
 3. Библиотеката е достъпна за всички научно-преподавателски кадри, лекари, друг медицински персонал, студенти, докторанти, специализанти и служители на МУ-Плевен. Те ползват библиотечните ресурси само след като са регистрирани като читатели и са заплатили такса за съответната година.
 4. Читатели, извършили кражба или умишлена повреда на библиотечно имущество, се подвеждат под отговорност. Към тях се предявява иск за възстановяване на причинената материална щета или да заплатят стойността му в десеторен размер.

 

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НА БИБЛИОТЕКАТА

 1. Библиотеката е съвременен документален център, който осигурява на своите читатели библиотечно и информационно-библиографско обслужване. Тя обезпечава техния достъп до библиотечните фондове, информационните бази данни, дигитални колекции и Интернет срещу читателска карта, заверена за съответната календарна година.
 2. Фондовете на библиотеката се формират в зависимост от учебните и научни планове на МУ, както и от нуждите на диагностичната и лечебна дейност. За целта се извършва:

2.1. Обезпечаване на обосновано и оперативно комплектуване с учебна, научна и справочна литература и периодични издания, както и с бази данни на електронни носители и on-line от всички области на биомедицината, медицинската практика и социалните дейности и фармацията.

2.2. Системен анализ на ползването на фондовете от научна литература с цел оптимизация на тяхното комплектуване.

2.3. Организиране на основни и подръчни фондове научна и учебна литература и обезпечаване на тяхното съхраняване. Библиотечните специалисти носят отговорност за опазване на книжните фондове и имуществото на библиотеката в съответствие с действащото законодателство в страната.

 1. В библиотеката е въведена автоматизирана библиотечно-информационна система, която покрива целия процес по текуща регистрация, техническа и аналитична обработка на библиотечните документи, електронен справочно-търсещ апарат, автоматизирано обслужване, електронна картотека и електронни картони на читателите, както и отдалечен достъп чрез интернет. Обслужването на читателите е организирано в зала за регистрация, хранилище на свободен достъп, научна и студентски читални, ресурсен център за сканиране и размножаване на библиотечни документи и интернет-зала.
 2. Библиотеката осигурява на своите читатели копия на статии от списания, получавани в други библиотеки в страната чрез участие в единната държавна система за междубиблиотечно заемане.
 3. Библиотеката обезпечава информационните искания на читателите чрез различни форми на разпространение на информацията: обслужване в диалогов режим или избирателно разпространение на информация от електронни бази данни, изложби и бюлетини на новите постъпления, осигуряване на технически възможности за копия от необходими библиотечни документи.
 4. Библиотекарите пропагандират библиотечно-библиографски и информационни знания сред преподавателския, лекарския, учебно-помощния състав на университета и студентите.
 5. Библиотекарите изучават и внедряват в практиката опита на библиотеките на други висши училища и прилагат нови технически средства и информационни и програмни продукти в областта на библиотечното дело. Осигурява се квалификацията на библиотечните специалисти.

 

III. УСТРОЙСТВО НА БИБЛИОТЕКАТА

 1. Структурата и щатът на библиотеката са установени в съответствие с типовите щатове на библиотеките на висшите училища. В съответствие със задачите и щатното разписание, в библиотеката на МУ са разкрити следните работни места:
 • Директор– комплектуване.
 • Техническа обработка и каталогизиране на библиотечните фондове.
 • Обслужване и книжни фондове - заемна и читални.
 • Справочен отдел – изготвя наукометрични справки срещу заплащане, утвърдено от Ръководството на МУ- Плевен .
 • Периодика - комплектуване, обработка и обслужване.
 • Ресурсен център – дигитализация, сканиране и размножаване на библиотечни документи.
 1. Ръководството на библиотеката се осъществява от директор, отговорен за цялостната дейност на библиотеката. Директорът е подчинен на Заместник-Ректора по научно-изследователската дейност, респективно на Ректора на МУ. Той представя планове, годишни отчети и всякакви други сведения на Заместник-Ректора по научната дейност, респективно на Ректора на МУ.
 2. Разходите на библиотеката се предвиждат в общия бюджет на МУ.
 3. Ръководството на МУ, в съответствие с действащите норми, осигурява на библиотеката необходимата за функционирането й материална и техническа база: служебни и производствени помещения, компютърна, сканираща и размножителна техника и др.

 

IV. ПРАВИЛА  ЗА  ПОЛЗВАНЕ  НА БИБЛИОТЕКАТА

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО РЕСУРСИТЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

 1. През учебната година библиотеката работи с читатели както следва:
 • от понеделник до петък вкл. – от 8.15 ч. до 19:45 ч.;
 • всеки последен петък от месеца се извършва санитарен полуден и работното време с читатели е до 12:30;
 • събота – от 8.00 до 16.00 ч.
 1. По време на сесия, библиотеката ще работи с читатели от понеделник до неделя от 07:15до 19:45.
 2. През летните ваканции библиотеката работи с читатели от понеделник до петък от 8.15 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 до 16.15 ч.
 3. Предпразнично и на официални и национални празници библиотеката не работи в събота.

 

РЕГИСТРИРАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ

 1. Всички читатели ползват библиотеката само след като са регистрирани. За издаване на читателска карта е необходимо заплащане на годишна такса, определена със заповед на Ректора, представяне на лична карта и една снимка за документи. Студентите представят и заверена студентска книжка, а специализантите – карта на специализанта.
 2. Всички читатели ползват библиотеката само след представяне на читателска карта.
 3. Забранено е преотстъпването на читателската карта на други лица.
 4. При изгубване или унищожаване на читателската карта се издава нова, като се налага глоба в размер на една годишна такса.

 

ПРАВА НА ЧИТАТЕЛИТЕ

 1. Всички читатели имат право да ползват в библиотеката всички библиотечни фондове, независимо от типа литература и вида на носителя на информация.
 2. Читателите имат свободен достъп до подръчния, учебния и справочния фонд на библиотеката и до текущо получаваната периодика. За тяхно улеснение книгите са маркирани със следните цветове:
 • червено – екземплярите за ползване в читалните;
 • зелено – за домашно ползване със срок на заемане 30 (тридесет) дни;
 • жълто – за ползване в катедрите със срок на заемане 1(една) година.
 • синьо – архив.
 1. Право да заемат книги за домашно ползване имат читателите, които работят в университета на основен трудов договор и студентите – редовно и задочно обучение.
 2. Всички читатели могат да използват електронните бази данни и интернет без допълнително заплащане.
 3. Всички читатели могат да използват ресурсния център след заплащане на исканата услуга.

 

ЗАЕМАНЕ НА КНИГИ В ЧИТАЛНИТЕ

 1. Читалните на библиотеката са отворени всеки ден в рамките на работното й време.
 2. Читалнята се ползва само след като читателят е заплатил читателска такса за съответната календарна година и предостави читателска карта.
 3. Всяка книга се дава за ползване в читалнята само след представяне на читателска карта на обслужващия библиотекар и попълване на електронна заемна бележка.
 4. Поръчка за литература от подръчния фонд се изпълнява веднага; за литература от хранилището – след 10 (десет) до 20 (двадесет) мин. Не се изпълняват поръчки от хранилище след 16.00 ч. и в събота.
 5. Забранява се изнасянето на заетите в читалните книги вън от библиотеката. Читатели, нарушили това правило, се лишават от право да ползват библиотеката до 3 (три) месеца, при повторно нарушение губят правото си да ползват библиотеката.
 6. Разрешава се внасянето на собствени книги в читалните само след предварително представяне на дежурния библиотекар.

 

ЗАЕМАНЕ НА КНИГИ ЗА ДОМАШНО ПОЛЗВАНЕ

 1. Право да получават книги за домашно ползване имат всички читатели, които са заплатили читателска такса за съответната календарна година. Тази услуга не могат да ползват читателите, които не работят в университета, докторантите и специализантите в съответствие с т. 11.
 2. Читателите заемат книги само след представяне на читателска карта, а студентите – и заверен семестър в началото на учебната година.
 3. Не се дават за вкъщи периодични издания библиотечни документи на електронен носител и литературата, маркирана в червено, синьо и в жълто (ако не е заета в катедрата).
 4. Всеки читател може да заема за в къщи до 10 (десет) броя библиотечни единици.
 5. Читателите имат право да записват всяка книга до 3 (три) пъти след първото заемане. Презаписването може да става и по електронен път.
 6. Заета литература може да се презаписва само, ако за нея няма чакащи читатели. Книгите могат да се запазват на място в библиотекта или он-лайн.
 7. Могат да се заемат за домашно ползване само екземпляри, маркирани в зелено и жълто.
 • Маркираните в зелено книги се заемат за срок от 30 (тридесет) дни.
 • Маркираната в жълто литература е за служебно ползване в катедрите и се заема за срок от 1 (една) година.
 1. При закъснение читателят заплаща за всеки просрочен ден по 0,05 лв на библиотечен документ.
 2. В случай, че книгите не се върнат и след напомняне, освен глобата читателят се лишава от правото да ползва библиотеката от 3(три) месеца до 1 (една) година.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ

 1. Заетите книги трябва да се пазят най-грижливо. Строго се забранява подчертаването на текстове, писането на бележки в полетата, прегъването и късането на страници.
 2. В случай на загуба или повреда на библиотечен документ, читателят е длъжен в срок от 1 месец да набави и върне същия или да го замени с друг, признат от библиотеката за равностоен. Читателят може да заплати загубена книга на цена, равна на петкратната й актуална пазарна стойност, но не по-малко от двеста лева.
 3. Лицата, които напускат длъжността си в университета, както и абсолвентите, се задължават да върнат всички дължащи книги на библиотеката, като срещу това получават съответния декумент (бележка).
 4. Студенти, дължащи литература от минали семестри, не могат да ползват библиотеката през новия семестър.
 5. Читатели, извършили кражба или умишлена повреда на библиотечна книга, се подвеждат под отговорност. Към тях се предявява иск за възстановяване на причинената материална щета и те се лишават от правото да ползват библиотеката.
 6. Да спазват и поддържат реда в помещенията: да не водят разговори по мобилни телефони в помещенията на библиотеката, да не внасят храна и напитки, да не пушат.
 7. Да не инсталират софтуерни продукти без знанието на системния администратор.
 8. Да уведомяват съответния библиотекар при забелязана повреда.
 9. Да не преодстъпват другиму ползването на заетите библиотечни документи (потребителят отговаря лично за заетия библиотечен документ).
 10. Да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване в библиотеката.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ БАЗИ ДАННИ, ДИГИТАЛНИ КОЛЕКЦИИ И ИНТЕРНЕТ

 1. Електронните бази данни и интернет се ползват всеки ден в рамките на работното време на библиотеката.
 2. Право да използват дигиралните колекции на библиотеката имат всички регистрирани за съответната календарна година читатели, след подписване на декларация по образец.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА РЕСУРСНИЯ ЦЕНТЪР

 1. Ресурсният център работи с читатели всеки ден по график.
 2. Всички читатели ползват услугите на центъра срещу заплащане по цени, определени със заповед на Ректора.
 3. В центъра се копират само библиотечни документи. Забранено е внасянето и копирането на други материали.

 

Нормативни документи, използвани при съставяне на Правилника:

Закон за висшето образование. Обн. ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г. С всички изменения в сила от 01.01.2012 г.

Закон за обществените библиотеки. Обн. ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 74 от 15 септ. 2009 г.

Министерство на културата. Наредба за запазване на библиотечните фондове. В сила от 01.01.1995 г.

Министерство на културата. Типови правила за обслужване на читателите. В сила от 01.01.1995 г.

Министерство на културата. Наредба №3 за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд от 18.11.2014 г.

Периодични издания 2024

 

АБОНАМЕНТ НА ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ 2024

 

 

 

ВАЛУТНИ  СПИСАНИЯ

 

 1. American Journal of Epidemiology – ISSN 0002-9262
 2. American Journal of Obstetrics and Gynecology– ISSN 0002-9378
 3. American Journal of Ophthalmology – 0002-9394
 4. American Journal Respiratory & Critical Care Medicine – ISSN 1073-449Х
 5. American Journal of Surgical Pathology – ISSN 0147-5185                                
 6. British Journal of Occupational Therapy – ISSN 0308-0226
 7. British Journal of Cancer – ISSN 007-0920
 8. Clinical Genetics (Copenhagen) – ISSN 0009-9163
 9. Clinical Microbiology and Infection ISSN 1198-743X                       
 10. Clinical Neurology & Neurosurgery – ISSN 0303-8467
 11. Endocrinology & Metabolism Clinics of North America - ISSN 0889-8529
 12. Journal of the American Academy of Dermatology – ISSN 0190-9622
 13. Otolaryngology & Head & Neck Surgery - ISSN 0194-5998              
 14. Surgical Clinics of North America – ISSN 0039-6109

          

 

 

 

БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ

 

 

 1. Акупунктура (София) – ISSN 1311-2759
 2. Акушерство и гинекология (София) – ISSN 0324-0959
 3. Анестезиология и интензивно лечение (София) – ISSN 1310-4284
 4. Български медицински журнал (София) – ISSN 1313-1516
 5. Български офталмологичен преглед (София) – ISSN 1311-0624
 6. Българско списание по психология (София) – ISSN 0861-7813
 7. Ветеринарна практика (София) – ISSN 2367-8240
 8. Ветеринарна сбирка (София) – ISSN 0205-3829
 9. Ендокринология (София) – ISSN 1310-8131
 10. Животновъдство BG (София) – ISSN 2367-5047
 11. Здравна политика и мениджмънт (София) – ISSN 1311-9982
 12. Здравни грижи (София) – ISSN 1312-2592
 13. МД – медицински дайджест (София) – ISSN 1312-4471
 14. Медицина и спорт (София) – ISSN 1312-5664
 15. Медицински мениджмънт и здравна политика (София) – ISSN 1312-0336
 16. Медицински преглед (София) – ISSN 1312-2193
 17. Наука Ендокринология (София) – ISSN 1313-0897
 18. Наука Инфектология Паразитолагия (София) – ISSN 1314-2429
 19. Наука Кардиология (София) – ISSN 1311-459Х
 20. Наука Онкохематология (София) – ISSN
 21. Наука Пулмология (София) – ISSN 1312-8302
 22. Наука Фармакология (София) - ISSN 1314-2674
 23. Невросонология и мозъчна хемодинамика (София) – ISSN 1312-6431
 24. Обща медицина (София) – ISSN 1311-1817
 25. Оториноларингология (Варна) – ISSN 1312-6997
 26. Педиатрия (София) – ISSN 0479-7876
 27. Психологични изследвания (София) – ISSN 1311-4700
 28. Психология – теория и практика (Варна) - ISSN 1314-006Х
 29. Ревматология (София) – ISSN 1310-0505
 30. Рентгенология и радиология (София) – ISSN 0486-400Х
 31. Сестринско дело (София) - ISSN 1310-7496
 32. Социологически проблеми (София) – ISSN 0324-1572
 33. Съвременни медицински проблеми (София) – ISSN 2367-4776
 34. Сърдечно-съдови заболявания (София) – ISSN 0204-6865
 35. Урология. Ендоурология (София) – ISSN 2535-0560
 36. Чуждоезиково обучение (София) – ISSN 0205-1834
 37. GP news (София) - ISSN 1311-4727
 38. InSpiro (София) – ISSN 1313-4329
 39. MEDIC – GP Medic PRO Medic (София)
 40. MedInfo(София) – ISSN 1314-0345
 41. / Диабет и метаболизъм (София) – ISSN 1312-1774
 42. / Неврология и психиатрия (София) – ISSN 1312-5877

 

 

 

АБОНАМЕНТ НА ВЕСТНИЦИ

 

 1. Български лекар (София) – ISSN 1310-2214
 2. Държавен вестник (София) – ISSN0 205-0900
 3. Форум Медикус (София) – ISSN 0861-2412

                             СПИСАНИЯ, ПОСТЪПВАЩИ КАТО ДАР

 

 1. Българска кардиология (София) – ISSN 1310-7488
 2. Двигателни нарушения (София) – ISSN 1312-4676
 3. Medical Magazine (София) – ISSN 1314-9709
 4. Bulgarian Medicine (Sofia) – ISSN1314-3387
 5. Problems of Infectious and Parasitic Diseaases (Sofia) ISSN 0204-9155

 

 

 

СПИСАНИЯ, ПОСТЪПВАЩИ ПО КНИГООБМЕН

 

 1. Актуална нефрология (Варна) – ISSN 1312-0190
 2. Варненски медицински форум (Варна) – ISSN 1314-8338
 3. Folia Medica (Plovdiv) – ISSN 0204-8013
 4. Scripta Scientifica Medica (Varna) – ISSN 0582-3250
 5. Scripta Scientifica Medicinae  Dentalis (Varna) – ISSN 2367-7236
 6. Scripta Scientifica Pharmaceutica – (Varna) – ISSN 2367-6000
 7. Scripta Scientifica Vox Studentium - (Varna) – ISSN 2535-0471

 

СПИСАНИЯ И ВЕСТИЦИ ПОСТЪПВАЩИ ПО ДЕПОЗИТ

 1. Journal of Biomedical & Clinical Research (Pleven) – ISSN 1313-6917
 2. Academica Medica - старо заглавие Плевенска медицина (Плевен) – ISSN 1314-958Х

 

ЕЛЕКТРОННИ БАЗИ ДАННИ

 

 1. EBSCO Medline Complete
 2. Онлайн бази данни, абонирани от Министерство на образованието, младежта и науката