Обяви за конкурси за заемане на Академични длъжности

В-к "Посоки" бр. 11 / 17.03.2023

 • Медицински университет – Плевен, на основание ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на Медицински университет – Плевен, обявява конкурс чрез изпит по конспект / писмен и устен / за 1 академична длъжност Асистент по фармакология в сектор „Фармакология“ на катедра „Фармакология и токсикология“, факултет „Фармация“, по условията на чл.68 ал.1 т.1 от КТ / за срок до 5 години / .

  Кандидатите да са със завършено висше образование – ОКС „Магистър” по медицина.

  Необходими документи:
  1. Заявление до Ректора на МУ-Плевен за участие в конкурс.
  2. Подробна автобиография.
  3. Диплом за завършено висше образование, ОКС „ Магистър ” съгласно изискванията в обявата / или нотариално заверено копие /.
  4. Диплом за придобита специалност / ако притежава такава / или нотариално заверено копие.
  5. Удостоверение за владеене на английски език и компютърна грамотност / ако притежава /.
  6. Списък на публикациите и участията в научни форуми / ако има такива /.
  7. Медицинско свидетелство за работа.

  Срок за подаване на документи – 1 месец след публикуване на обявата.
  Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул.” Климент Охридски “ №-1, Ректорат, ет.1, стая 196, тел.884-180.

 • Медицински университет – Плевен, на основание ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на Медицински университет – Плевен, обявява конкурс чрез интервю по конспект за 1 академична длъжност – Асистент по „Фармакогнозия“ в сектор „Фармакогнозия и ботаника“ на катедра „Фармацевтична химия и фармакогнозия“ на Факултет Фармация, по условията на чл.68 ал.1 т.1 от КТ /за срок до 5 години/ .

  Необходими документи:
  1. Заявление до Ректора на МУ-Плевен за участие в конкурс.
  2. Подробна автобиография.
  3. Диплом за завършено висше образование, ОКС „ Магистър ” по специалност Фармация.
  4. Сертификат за владеене на английски език и компютърна грамотност / ако притежава /.
  5. Списък на публикациите и участията в научни форуми / ако има такива /.
  6. Медицинско свидетелство.

  Срок за подаване на документи – 1 месец след публикуване на обявата.
  Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул.” Климент Охридски “ №-1, Ректорат, ет.1, стая 196, тел.884-180,884-159.

 • Медицински университет – Плевен, на основание ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на Медицински университет – Плевен, обявява конкурс чрез интервю по конспект за 1 академична длъжност – Асистент по „Фармацевтична химия“ в сектор „Фармацевтична химия и анализ“ на катедра „Фармацевтична химия и фармакогнозия“ на Факултет Фармация, по условията на чл.68 ал.1 т.1 от КТ /за срок до 5 години/ .

  Необходими документи:
  1. Заявление до Ректора на МУ-Плевен за участие в конкурс.
  2. Подробна автобиография.
  3. Диплом за завършено висше образование, ОКС „ Магистър ” по специалност Фармация.
  4. Сертификат за владеене на английски език и компютърна грамотност / ако притежава /.
  5. Списък на публикациите и участията в научни форуми / ако има такива /.
  6. Медицинско свидетелство.

  Срок за подаване на документи – 1 месец след публикуване на обявата.
  Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул.” Климент Охридски “ №-1, Ректорат, ет.1, стая 196, тел.884-180,884-159.

ДВ бр. 21 / 07.03.2023

 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на 2 академични длъжности доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по „Патофизиология“ в катедра „Физиология и патофизиология“, факултет „Медицина“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по „Ушни, носни и гърлени болести“ – един в катедра „Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ“, ФМ, за нуждите на Клиниката по ушни, носни и гърлени болести към УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.