Обяви за конкурси за заемане на Академични длъжности

ДВ бр. 85 / 25.10.2022

  • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Обща хирургия“ – един в катедра „Хирургически болести“, факултет „Медицина“, за нуждите на „Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия“ на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД – Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

ДВ бр. 71 / 02.09.2022

  • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Хематология“ – един, в сектор „Хематология“ на катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология“ за нуждите на Клиниката по хематология на УМБАЛ „Света Марина“ – ООД – Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Св. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.
  • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, по специалност „Психология“ към катедра „Медицинска физика, биофизика, предклинични и клинични науки“, факултет „Фармация“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Св. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.