ДВ бр. 28 / 02.04.2024

  • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по гастроентерология в сектор „Специална медицина“ на катедра „Сестрински терапевтични грижи“, Факултет „Здравни грижи“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.