МУ-Плевен и Екипът за управление на проект BG-RRP-2.004-0003-C01 обявява конкурс за научноизследователски проекти с краен срок за подаване на документи 20 февруари 2023 год.

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект BG-RRP-2.004-0003-C01: ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН, на основание на заповед на Ректора на МУ-Плевен №392/06.02.2023 год., (приложена като прикачен файл), обявяват конкурс за приложни научни изследвания, насочени към иновации или интелектуална собственост.

Срок за подаване на документи – 20 февруари 2023 год.

Пълният текст на обявата, процедурата за провеждането на конкурса, срока за подаване на документи, както и формулярите за участие са поместени в сайта на МУ-Плевен в раздел: Структурни звена → Научноизследователски институт → Сектор "Научно-изследователски проекти".

 

Заповед за обявяване на конкурс

 

За повече информация моля отворете този линк