Медицински Университет-Плевен с финансиране по програма "Еразъм+" - КА171-HED - Мобилност между програмни и партниращи страни

Медицински Университет – Плевен получи одобрение за финансиране в размер на 76 810 евро по Ключова дейност 1 на програма „Еразъм+“, сектор "Висше образование", Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование - партниращи страни, финансирани със средства за вътрешни политики (КA171-HED) за периода 2023-2026г.

 

Срок на валидност: 36 месеца  

Начална дата на проекта: 01.08.2023 г. 

Крайна дата на проекта: 31.07.2026 г. 

Обща стойност: 76 810 EUR 

Партниращи университети:

Al-Zaytoonah University of Jordan

University of Jordan

Tbilisi State Medical University, Georgia