On-line подаване на заявления за изпити в МУ-Плевен (след завършена степен на висше образование)

 

Подаване на заявления за изпити от 01.04. до 19.07.2024 г. включително:

1. За бакалаври по специалност „Управление на здравните грижи“:

 • Приемни изпити:
 • Писмен тест по Социална медицина и здравен мениджмънт - 24.07.2024 г.
 • Устен изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт - 25.07.2024 г.
 • Такса за изпитите - 120 лв. (писмен и устен изпит)
 • Необходими документи за кандидатстване - диплома за средно образование, диплома за висше или полувисше образование, квитанция за платена кандидатстудентска такса

2. За магистри по специалност „Управление на здравните грижи“ след придобита специалност „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ /ОКС „бакалавър“/, „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Социален мениджмънт“ или „Здравен мениджмънт“ и базово образование по „Здравни грижи“:

 • Приемни изпити:
 • Писмен тест по Социална медицина и здравен мениджмънт - 24.07.2024 г.
 • Такса за изпитите - 70 лв.
 • Необходими документи за кандидатстване – диплома за средно образование, диплома за висше образование /ОКС „бакалавър“/, квитанция за платена кандидатстудентска такса. Завършилите „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Социален мениджмънт“ или „Здравен мениджмънт“ прилагат и диплома за базово медицинско образование.

3. За магистри по специалност „Управление на здравните грижи“ след ОКС „бакалавър“ по същата специалност:

 • Приемни изпити:
 • Писмен тест по Управление на здравните грижи - 24.07.2024 г.
 • Такса за изпитите - 70 лв.
 • Необходими документи за кандидатстване – диплома за средно образование, диплома за висше образование /ОКС „бакалавър“/, квитанция за платена кандидатстудентска такса

4. За магистри по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“:

 • Приемни изпити:
 • Устен изпит-интервю по Социална медицина и здравен мениджмънт - 25.07.2024 г.
 • Такса за изпитите - 70 лв.
 • Необходими документи за кандидатстване – диплома за средно образование, диплома за висше образование /ОКС „Магистър“/, мотивационно писмо в свободен текст, квитанция за платена кандидатстудентска такса

5. За магистри по специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ след ОКС „бакалавър“ по същата специалност:

 • Приемни изпити:
 • Устен изпит-интервю по Медицинска рехабилитация и ерготерапия - 25.07.2024 г.
 • Такса за изпитите - 70 лв.
 • Необходими документи за кандидатстване – диплома за средно образование, диплома за висше образование /ОКС „бакалавър“/, квитанция за платена кандидатстудентска такса

Банкова сметка в лева:

BG98UBBS88883118307200  ОББ-АД

Забележка: 

Освобождават се от такса за участие в конкурса кандидатите, които са удостоверили с документ, че при тях е налице едно от следните обстоятелства:
1. лица, които са кръгли сираци, до 26-годишна възраст;
2. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
3. военноинвалиди и военнопострадали;
4. лица, които са полусираци (до 26-годишна възраст)  заплащат 50 % от таксата за кандидатстване, въз основа на решение на АС, протокол № 23/03.02.2020 г.

 Инструкция за подаване на заявления за изпити ТУК 

 Вход за регистрация и заявки от ТУК !

 

За допълнителна информация относно подаването на заявления и регистрацията за изпитите - тел. 064 884 237, foz_edu@mu-pleven.bg, Студентска канцелария на Факултет „Обществено здраве“