Получени оценки от акредитационни процедури в МУ - Плевен