График за провеждане на вътрешни одити в МУ-Плевен за 2019 г.

 

 

 

 

Г Р А Ф И К    З А   В Ъ Т Р Е Ш Н И  О Д И Т И

В    К АТ Е Д Р И / С Е К Т О Р И

НА    М У – П Л Е В Е Н 

 И  Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е                

Н А    В Ъ Т Р Е Ш Н И   О Д И ТО Р И  

З А    2 0 1 9     Г О Д И Н А

Дата

Катедра (звено)

Одиторски екип

1.

20.02.2019

Сектор „Кардиология “ - Ревматология

1. гл. ас. Йоана Симеонова, дмводещ одитор

2. д-р Александър Тодоров – одитор

3. Мария Йорданова Стефанова /студент/– одитор

2.

13.03.2019

Катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации“

1. доц. Силвия Цветкова, дпсводещ одитор

2. Милена Григорова – одитор

3. ас. д-р Ивелина Химчева – одитор

3.

20.03.2019

Сектор „Гастроентерология“

1. доц. Макрета Драганова, дм водещ одитор

2. ст. преп. Тонка Попова – одитор

3. Лора Людмилова Бетова /студент/ – одитор

4.

17.04.2019

Сектор „Нефрология“

1. доц. д-р Галя Ганчева, дмводещ одитор

2. ас. д-р Цветелина Виткова – одитор

3. Милиана Василева Танчева /студент/ – одитор

5.

 

15.05.2019

Сектор „Очни болести“

1. ас. д-р Александър Тодоров - водещ одитор

2. гл. ас. Йоана Симеонова, дм – одитор

3. ас. д-р Ивайло Паков – одитор

6.

Сектор „УНГ болести и ЛЧХ“

1. Виржиния Лазароваводещ одитор

2. Анна Мошевска – одитор

3. ас. Калина Кънчева – одитор

7.

22.05.2019

Катедра „Хирургически болести“

1. доц. д-р Стела Георгиева, дм водещ одитор

2. доц. Ростислав Костов, дм – одитор

3. преп. Маргарита Иванова– одитор

8.

19.06.2019

Катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“

1. доц. Милена Атанасова, дбводещ одитор

2. ас. Стела Дюлгерова – одитор

3. Милиана Василева Танчева /студент/ – одитор

9.

17.07.2019

Сектор „Микробиология и вирусология“

1. доц. д-р Мариела Камбурова, дмводещ одитор

2. доц. д-р Петранка Чумпалова, дм.– одитор

3. Мария Йорданова Стефанова /студент/– одитор

10.

Сектор „Медицинска генетика“

1. Анна Мошевска - водещ одитор

2. Милена Григорова – одитор

3. ас. Калина Кънчева – одитор

11.

25.09.2019

Сектор „Пулмология“

1. доц. д-р Цветелина Валентинова, дмводещ одитор

2. ас. д-р Цветелина Виткова – одитор

3. ас. д-р Александър Тодоров – одитор

           12.

16.10.2019

Сектор „Фармакология“

1. ас. Александър Блажевводещ одитор

2. ас. Стела Дюлгерова – одитор

3. Георги Сашев Атанасов /студент/– одитор

13.

13.11.2019

Катедра „Социални и фармацевтични дейности“

1. доц. д-р Галя Ганчева, дмводещ одитор

2. ас. д-р Ивайло Паков – одитор

3. д-р Ивелина Химчева – одитор

14.

05.12.2019

Катедра „Медико-диагностични дейности“

1. доц. д-р Соня Вълкова, дм –   водещ одитор

2. доц. д-р Петранка Чумпалова, дм – одитор

3. ст. преп. Тонка Попова – одитор