График за провеждане на вътрешни одити в МУ-Плевен за 2020 г.

 

 

 

Г Р А Ф И К  З А  В Ъ Т Р Е Ш Н И  О Д И Т И

В  К АТ Е Д Р И / С Е К Т О Р И   НА   М У – П Л Е В Е Н   И   Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Н А  В Ъ Т Р Е Ш Н И   О Д И ТО Р И   З А  2 0 20  Г О Д И Н А

Дата

Катедра (звено)

Одиторски екип

1.       

20.02.2020

Катедра „Сестрински хирургични грижи“

1. доц. Силвия Цветкова, дпсводещ одитор

2. Анна Мошевска – одитор

3. ас. д-р Ивелина Химчева – одитор

2.       

18.03.2020

Сектор „Клинична лаборатория“

1. доц. Макрета Драганова, дм водещ одитор

2. ас. д-р Цветелина Виткова – одитор

3. Лора Людмилова Бетова /студент/ – одитор

3.       

26.03.2020

Катедра „Патологоанатомия“

1. доц. д-р Галя Ганчева, дмводещ одитор

2. ст. преп. Тонка Попова – одитор

3. ас. Александър Блажев – одитор

4.       

15.04.2020

Катедра „Акушерство и гинекология“

1. доц. д-р Мариела Камбурова, дмводещ одитор

2. ас. Стела Дюлгерова – одитор

3. Милиана Василева Танчева /студент/ – одитор

5.       

 

13.05.2020

Сектор „Неврология“

1. доц. д-р Стела Георгиева, дм водещ одитор

2. доц. Ростислав Костов, дм – одитор

3. преп. Маргарита Иванова – одитор

6.       

Сектор „Неврохирургия“

1. доц. Милена Атанасова, дб – водещ одитор

2. доц. д-р Петранка Чумпалова, дм – одитор

3. ст. преп. Тонка Попова – одитор

7.       

28.05.2020

Сектор „Спорт“

1. Виржиния Лазароваводещ одитор

2. Милена Григорова – одитор

3. Георги Сашев Атанасов /студент/– одитор

8.       

17.06.2020

Катедра „Анестезиология и интензивно лечение“

1. доц. д-р Цветелина Валентинова, дмводещ одитор

2. ас. д-р Цветелина Виткова – одитор

3. ас. д-р Александър Тодоров – одитор

9.       

22.07.2020

Сектор „Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия“

1. ас. Стела Дюлгерова – водещ одитор

2. ас. Александър Блажев – одитор

3. ас. Калина Кънчева – одитор 

10.    

Катедра „Сестрински терапевтични грижи“

1. ас. д-р Ивелина Химчева – водещ одитор

2. доц. д-р Галя Ганчева, дм – одитор

3. ас. д-р Ивайло Паков – одитор

11.    

24.09.2020

Сектор „Ендокринология“

1. доц. д-р Петранка Чумпалова, дм.– водещ одитор

2. доц. д-р Соня Вълкова, дм - одитор

3. Милена Григорова – одитор

12.    

22.10.2020

Катедра „Акушерски грижи“

1. ас. д-р Александър Тодоров - водещ одитор

2. ас. д-р Ивайло Паков – одитор

3. Мария Йорданова Стефанова /студент/– одитор

13.    

Сектор „Технология на лекарствените форми“

1. ас. д-р Цветелина Виткова – водещ одитор

2. доц. Макрета Драганова, дм– одитор

3. преп. Маргарита Иванова– одитор

14.    

18.11.2020

Сектор „Фармакогнозия и фармако-ботаника“

1. Милена Григорова – водещ одитор

2. Виржиния Лазарова – одитор

3. д-р Ивелина Химчева – одитор

15.    

09.12.2020

Катедра „Ортопедия и травматология“

1. доц. Ростислав Костов, дм – водещ одитор

2. доц. Силвия Цветкова, дпс – одитор

3. доц. д-р Галя Ганчева, дм – одитор