График за провеждане на вътрешни одити в МУ-Плевен за 2021 г.

 

Г Р А Ф И К  З А  В Ъ Т Р Е Ш Н И  О Д И Т И

В  К АТ Е Д Р И / С Е К Т О Р И   НА   М У – П Л Е В Е Н   И   Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Н А  В Ъ Т Р Е Ш Н И   О Д И ТО Р И   З А  2 0 21  Г О Д И Н А

Дата

Катедра (звено)

Одиторски екип

1.        

17.02.2021

Сектор „Дерматология и венерология“

1. ас. д-р Ивелина Химчева – водещ одитор

2. преп. Маргарита Иванова – одитор

3. Мария Йорданова Стефанова /студент/– одитор

2.        

25.02.2021

Сектор „Алергология“ (Катедра „Дерматология, венерология и алергология“)

1. доц. д-р Цветелина Валентинова, дмводещ одитор

2. ас. д-р Цветелина Виткова – одитор

3. Милиана Василева Танчева /студент/ – одитор

3.        

17.03.2021

Катедра „Общественоздравни науки“

1. доц. Милена Атанасова, дб – водещ одитор

2. Виржиния Лазарова – одитор

3. Анна Мошевска – одитор

4.        

25.03.2021

Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина“

1. ас. Стела Дюлгерова – водещ одитор

2. ас. д-р Александър Тодоров – одитор

3. Георги Сашев Атанасов /студент/ – одитор

5.        

14.04.2021

Сектор „Инфекциозни болести“

1.  ас. Александър Блажев – водещ одитор

2. ас. д-р Ивайло Паков – одитор

3. ас. Калина Кънчева – одитор 

6.        

Сектор „Токсикология и фармакотерапия“

1. ас. д-р Цветелина Виткова – водещ одитор

2. доц. Макрета Драганова, дм – одитор

3. ст. преп. Тонка Попова – одитор

7.        

13.05.2021

Катедра „Детски болести“

1. доц. д-р Галя Ганчева, дм – водещ одитор

2. доц. д-р Соня Вълкова, дм - одитор

3. преп. Маргарита Иванова – одитор

8.        

Сектор „Медицинска физика и биофизика“

1. доц. Ростислав Костов, дм – водещ одитор

2. ас. Александър Блажев – одитор

3. Лора Людмилова Бетова /студент/ – одитор

9.        

27.05.2021

Сектор „Предклинични и клинични науки“

1. ас. д-р Александър Тодоров – водещ одитор

2. ст. преп. Тонка Попова – одитор

3. Милена Григорова – одитор

10.    

Сектор „Хематология“

1. Виржиния Лазарова – водещ одитор

2. д-р Ивелина Химчева – одитор

3. Милиана Василева Танчева /студент/ – одитор

11.    

16.06.2021

Сектор „Химия“

1. доц. д-р Мариела Камбурова, дмводещ одитор

2. ас. Стела Дюлгерова – одитор

3. Анна Мошевска – одитор

12.    

22.07.2021

Сектор „Фармацевтична химия и анализ“

1. доц. д-р Петранка Чумпалова, дм.– водещ одитор

2. доц. д-р Соня Вълкова, дм - одитор

3. ас. Калина Кънчева – одитор 

13.    

Сектор „Биохимия“

1. доц. Макрета Драганова, дм – водещ одитор

2. доц. д-р Галя Ганчева, дм – одитор

3. ас. д-р Ивайло Паков – одитор

14.    

29.09.2021

Катедра „Психиатрия и медицинска психология“

1. доц. Милена Атанасова, дб – водещ одитор

2. Виржиния Лазарова – одитор

3. ас. Стела Дюлгерова – одитор

15.    

20.10.2021

Сектор „Клинична имунология и алергология“

1. Анна Мошевскаводещ одитор

2. доц. д-р Мариела Камбурова, дм – одитор

3. преп. Маргарита Иванова – одитор

16.    

17.11.2021

Сектор „Анатомия, хистология и цитология“

1. доц. Силвия Цветкова, дпсводещ одитор

2. ст. преп. Тонка Попова – одитор

3. ас. д-р Ивелина Химчева – одитор

17.    

15.12.2021

Департамент за езиково и специализирано обучение

1. доц. д-р Стела Георгиева, дм водещ одитор

2. доц. Ростислав Костов, дм – одитор

3. ас. Стела Дюлгерова – одитор