График за провеждане на вътрешни одити в МУ-Плевен за 2022 г.

Г Р А Ф И К  З А  В Ъ Т Р Е Ш Н И  О Д И Т И

В  К АТ Е Д Р И / С Е К Т О Р И   НА   М У – П Л Е В Е Н   И   Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Н А  В Ъ Т Р Е Ш Н И   О Д И ТО Р И   З А  2 0 2 2  Г О Д И Н А

Дата

Катедра (звено)

Одиторски екип

1.       

17.02.2022

Сектор„ Медицина на бедствените ситуации“

1. доц. Милена Атанасова, дб – водещ одитор

2. Виржиния Лазарова – одитор

3. Афийзе Ахмедова /студент/– одитор

2.       

01.03.2022

Сектор „Медицински лаборант“

1. ас. д-р Цветелина Виткова – водещ одитор

2. преп. Маргарита Иванова – одитор

3. Нели Георгиева Георгиева /студент/ – одитор

3.       

17.03.2022

Сектор „Рентгенов лаборант“

1. доц. д-р Галя Ганчева, дм – водещ одитор

2. ст. преп. Тонка Попова – одитор

3. Милена Григорова – одитор

4.       

30.03.2022

Сектор „Биология“

1. ас. Стела Дюлгерова – водещ одитор

2. ас. Калина Кънчева – одитор 

3. ас. Мариета Гуновска – одитор

5.       

14.04.2022

Катедра „Микробиология и вирусология“

1. ас. д-р Ивелина Химчева – водещ одитор

2. ас. Дора Трифонова, д.х - одитор

3. преп. Валентина Козова - одитор

6.       

Катедра „Медицинска генетика“

1.  ас. Александър Блажев – водещ одитор

2. ас. д-р Ивайло Паков – одитор

3. Афийзе Ахмедова /студент/– одитор

7.       

12.05.2022

сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания“

1. Анна Мошевска –  водещ одитор

2. преп. Маргарита Иванова – одитор

3. гл. ас. д-р Ваня Недкова – Миланова, дм – одитор

8.       

Сектор „Социална фармация“

1. доц. Макрета Драганова, дм –  водещ одитор

2. гл. ас. д-р Ирена Стоилова, дм – одитор

3. ас. Вероника Спасова – одитор

9.       

19.05.2022

Сектор „Кардиология“

1. ас. д-р Александър Тодоров – водещ одитор

2. ас. Александър Пъшев, дм – одитор

3. ас. д-р Елка Тумбева - одитор

10.    

Сектор „Обща медицина“

1. доц. Силвия Цветкова, дпс – водещ одитор

2. преп. Зорница Алексеева – одитор

3. Нели Георгиева /студент/ – одитор

11.    

16.06.2022

Сектор „Съдебна медицина и деонтология“

1. Виржиния Лазарова – водещ одитор

2. ас. Александър Блажев – одитор

3. ас. д-р Валерия Рачева – одитор

12.    

21.07.2022

Катедра „Социални и фармацевтични дейности“

1. доц. д-р Мариела Камбурова, дмводещ одитор

2. гл. ас. Росица Петрова, дм – одитор

3. гл. ас. д-р Армине Григорян – одитор

13.    

Сектор „Физиология“

1. доц. Ростислав Костов, дм – водещ одитор

2. ас. Ивелина  Русева – одитор

3. ас. Мариета Гуновска – одитор

14.    

28.09.2022

Пропедевтика на вътрешните болести

1. ас. Стела Дюлгерова – водещ одитор

2. ас. Дора Трифонова, д.х  – одитор 

3. преп. Зорница Алексеева – одитор

15.    

Катедра „Хирургически болести“

1. доц. д-р Стела Георгиева, дм водещ одитор

2. ст. преп. Тонка Попова – одитор

3. ас. Стела Дюлгерова – одитор

16.    

20.10.2022

Катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“

1. доц. Милена Атанасова, дб – водещ одитор

2.  гл. ас. д-р Армине Григорян - одитор

3. преп. Валентина Козова – одитор

17.    

17.11.2022

Катедра „Урология“

1. ас. д-р Александър Тодоров – водещ одитор

2. Ас. Александър Пъшев, дм – одитор

3. ас. д-р Ивайло Паков – одитор

18.    

30.11.2022

Сектор „Патофизиология“

1. доц. д-р Галя Ганчева, дм – водещ одитор

2. преп. Зорница Алексеева – одитор

3. гл. ас. д-р Ваня Недкова–Миланова, дм – одитор

19.    

07.12.2022

Катедра „Образна диагностика“

1. ас. Калина Кънчева – водещ одитор

2. ас. д-р Цветелина Виткова – одитор 

3. Нели Георгиева /студент/ – одитор