График за провеждане на вътрешни одити в МУ-Плевен за 2023 г.

Г Р А Ф И К  З А  В Ъ Т Р Е Ш Н И  О Д И Т И

В  К АТ Е Д Р И / С Е К Т О Р И   НА   М У – П Л Е В Е Н   И   Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Н А  В Ъ Т Р Е Ш Н И   О Д И ТО Р И   З А  2 0 2 3  Г О Д И Н А

Дата

Катедра (звено)

Одиторски екип

1.       

16.02.2023

Катедра „Медико-диагностични дейности“

1. доц. Силвия Цветкова, дпсводещ одитор

2. Анна Мошевска – одитор

3. Елица Ивайлова Христова /студент – ФМ/ – одитор

2.       

22.02.2023

Сектор „Неврология“

1. проф. д-р Галя Ганчева, дмводещ одитор

2. ст. преп. Тонка Попова – одитор

3. Милен Тодоров Лилов /студент – ФМ/ – одитор

3.       

Сектор „Кардиология“ – дейност по Ревматология

1. гл. ас. Стела Дюлгерова, дм – водещ одитор

2. преп. Валентина Козова – одитор

3. гл. ас. д-р Ваня Недкова – Миланова, дм – одитор

4.       

01.03.2023

Сектор „Пулмология“

1. ас. Калина Кънчева – водещ одитор

2. ас. д-р Валерия Рачева – одитор

3. гл. ас. Вероника Спасова, д.сд – одитор

5.       

09.03.2023

Сектор „Неврохирургия“

1. ас. д-р Ивайло Паков – водещ одитор

2. ас. Мариета Гуновска – одитор

3. Катя Цветанова Ангелова /студент – ФМ/ – одитор

6.       

Катедра „Акушерство и гинекология“

1. доц. д-р Мариела Камбурова, дмводещ одитор

2. гл. ас. Росица Петрова, дм – одитор

3. гл. ас. д-р Армине Григорян – одитор

7.       

23.03.2023

Катедра „Анестезиология и интензивно лечение“

1. ст. преп. Тонка Попова – водещ одитор

2. доц. д-р Стела Георгиева, дм – одитор

3. гл. ас. Стела Дюлгерова, дм – одитор

8.       

Сектор „Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия“

1. ас. Александър Пъшев, дх – водещ одитор 

2. ас. д-р Александър Тодоров – одитор

3. ас. д-р Елка Тумбева - одитор

9.       

30.03.2023

Сектор „Спорт“

1. гл. ас. д-р Армине Григорян, дм – водещ одитор

2. доц. Милена Атанасова, дб – одитор

3. ас. Калина Кънчева – одитор

10.    

Сектор „Фармакология“

1. доц. Ростислав Костов, дм – водещ одитор

2. ас. Ивелина  Русева – одитор

3. ас. Мариета Гуновска – одитор

11.    

12.04.2023

Сектор „Гастроентерология“

1. преп. Зорница Алексеева – водещ одитор

2. Анна Мошевска – одитор

3. гл. ас. д-р Ваня Недкова–Миланова, дм – одитор

12.    

26.04.2023

Сектор „Очни болести“

1. ас. д-р Александър Тодоров – водещ одитор

2. гл. ас. д-р Вероника Христова Гинчева, дм – одитор

3. д-р Ружа Генчева - одитор

13.    

Сектор „УНГ болести и ЛЧХ“

1. гл. ас. д-р Цветелина Виткова, дм – водещ одитор

2. преп. Маргарита Иванова – одитор

3. Афийзе Юсеинова Ахмедова /студент – ФФ/ – одитор

14.    

10.05.2023

Сектор „Нефрология“  

1. проф. Макрета Драганова, дм водещ одитор

2. ас. Поля Тодорова Гергова – одитор

3. ас. д-р Ивелина Петрова-Бурджева - одитор

15.    

Сектор „Акушерски грижи“

1. доц. д-р Стела Георгиева, дм – одитор

2. д-р Виктория Цветанова – одитор

3. гл. ас. д-р Антон Петров, дм – одитор

16.    

31.05.2023

Катедра „Ортопедия и травматология“

1. доц. Ростислав Костов, дм – водещ одитор

2. ас. Александър Пъшев, дх – одитор

3. проф. д-р Галя Ганчева, дм – одитор

17.    

14.06.2023

Сектор „Фармакогнозия и ботаника“

1. Виржиния Лазарова – водещ одитор

2. ас. д-р Елка Тумбева  – одитор

3. гл. ас. д-р Ирена Йорданова Стоилова, дм – одитор

18.    

05.07.2023

Сектор „Технология на лекарствените форми“

1. доц. Милена Атанасова, дб – водещ одитор

2. Вероника Панталеева – одитор

3. ас. д-р Симеон Гигов – одитор

19.    

27.09.2023

Катедра „Сестрински терапевтични грижи“

1. гл. ас. Росица Петрова, дм – водещ одитор

2. доц. Силвия Цветкова, дпс – одитор

3. Яна Найденова Ангелова /студент – ФМ/ - одитор 

20.    

11.10.2023

Катедра „Сестрински хирургични грижи“

1. преп. Валентина Козова – водещ одитор

2. ас. Ивелина Русева – одитор

3. Милена Григорова – одитор

21.    

08.11.2023

Катедра „Патологоанатомия“

1. ас. д-р Ивелина Химчева – водещ одитор

2. гл. ас. д-р Антон Петров, дм – одитор

3. Елисавета Огнянова /студент – ФМ/ – одитор