График за провеждане на вътрешни одити в МУ-Плевен за 2024 г.

 

Г Р А Ф И К  З А  В Ъ Т Р Е Ш Н И  О Д И Т И

В  К АТ Е Д Р И / С Е К Т О Р И   НА   М У – П Л Е В Е Н   И  

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Н А  В Ъ Т Р Е Ш Н И  О Д И ТО Р И  

З А  2 0 2 4  Г О Д И Н А

Дата

Катедра (звено)

Одиторски екип

1.       

15.02.2024

Сектор „Биохимия“ (ФФ)

1. ст. преп. Тонка Поповаводещ одитор

2. гл. ас. Стела Дюлгерова, дм – одитор

3. Нели Георгиева Георгиева /студент – ФМ/ – одитор

2.       

Сектор „Медицинска физика и биофизика“ (ФФ)

1. гл. ас. Вероника Спасова, д.сд – водещ одитор

2. ас. Александър Блажев – одитор

3. доц. д-р Мариела Камбурова, дмн – одитор

3.       

27.02.2024

Сектор „Фармацевтична химия и анализ“ (ФФ)

1. гл. ас. Росица Петрова, дмводещ одитор

2. ас. Калина Кънчева – одитор

3. Катя Цветанова Ангелова /студент – ФМ/ – одитор

4.       

Сектор „Химия“ (ФФ)

1. ас. д-р Елка Тумбева  – водещ одитор

2. Виржиния Лазарова – одитор

3. Яна Найденова Ангелова - /студент – ФМ/ – одитор

5.       

29.02.2024

Сектор „Предклинични и клинични науки“ (ФФ)

1. ас. д-р Ивелина Драмбозова, дм – водещ одитор

2. преп. Маргарита Иванова – одитор

3. Вероника Панталеева – одитор

6.       

06.03.2024

Сектор „Токсикология и фармакотерапия“ (ФФ)

1. гл. ас. д-р Цветелина Виткова, дм – водещ одитор

2. доц. д-р Ирена Йорданова Стоилова, дм – одитор

3. Афийзе Юсеинова Ахмедова /студент – ФФ/ – одитор

7.       

Сектор „Анатомия, цитология и хистология“ (ФМ)

1. доц. Ростислав Костов, дм – водещ одитор

2. Анна Мошевска – одитор

3. Елица Ивайлова Христова /студент – ФМ/ – одитор

8.       

20.03.2024

Сектор „Алергология“ – катедра „Дерматология, венерология и алергология“ (ФМ)

1. преп. Валентина Козова – водещ одитор

2. гл. ас. д-р Ваня Недкова – Миланова, дм – одитор

3. Д-р Вероника Христова Гинчева – одитор

9.       

27.03.2024

Сектор „Дерматология, венерология и алергология“ (ФМ)

1. ас. д-р Ивелина Химчева – водещ одитор

2. ас. д-р Симеон Гигов – одитор

3.  ас. Поля  Гергова  – одитор

10.    

Катедра „Детски болести“ (ФМ)

1. ас. д-р Ивайло Паков – водещ одитор

2. ас. Мариета Гуновска – одитор

3. Ния Людмилова Стоенчева /студент – ФМ/ – одитор

11.    

02.04.2024

Сектор „Хематология“ (ФМ)

1. доц. д-р Стела Георгиева, дм – одитор

2. ас. д-р Виктория Цветанова - одитор

3. гл. ас. д-р Георги Николов, дм– одитор

12.    

17.04.2024

Сектор „Ендокринология“ (ФМ)

1.  проф. Макрета Драганова, дм – водещ одитор

2.  доц. д-р Петранка Чумпалова, дм - одитор

3. ас. д-р Ивелина Петрова-Бурджева – одитор 

13.    

Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ (ФОЗ)

1. проф. Милена Атанасова, дб – водещ одитор

2. ас. д-р Валерия Рачева – одитор

3. ст. преп. Тонка Попова – одитор

14.    

15.05.2024

Катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии“ (ФОЗ)

1. проф. Силвия Цветкова, дпсводещ одитор

2. Анна Мошевска – одитор

3. Нели Георгиева Георгиева /студент – ФМ/ – одитор

15.    

Сектор „Инфекциозни болести“ (ФОЗ)

1.  гл. ас. д-р Антон Петров, дм – водещ одитор

2. ас. д-р Александър Тодоров – одитор

3. доц. д-р Полина Маринова, дм – одитор

16.    

13.06.2024

Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина“ (ФОЗ)

1. гл. ас. д-р Армине Григорян, дм – водещ одитор

2. ас. Александър Блажев – одитор

3. Ния Людмилова Стоенчева /студент – ФМ/ – одитор

17.    

04.07.2024

Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ (ФОЗ)

1. ас. Александър Пъшев, дх  – водещ одитор

2. преп. Маргарита Иванова – одитор

3. Катя Цветанова Ангелова /студент – ФМ/

18.    

25.09.2024

Сектор „Клинична лаборатория“ (ФЗГ)

1. доц. д-р Мариела Камбурова, дм –  водещ одитор

2. ас. д-р Елка Тумбева – одитор

3. ас. Дора Трифонова, д.х – одитор

19.    

17.10.2024

Сектор „Клинична имунология и алергология“ (ФЗГ)

1. гл. ас. д-р Ваня Недкова – Миланова, дм –  водещ одитор

2. гл. ас. д-р Росица Петрова, дм – одитор

3. Милен Тодоров Лилов /студент – ФМ/ – одитор

20.    

06.11.2024

Департамент за езиково и специализирано обучение

1. проф. д-р Галя Ганчева, дм – водещ одитор

2. ас. д-р Виктория Цветанова – одитор

3. ас. д-р Ивелина Химчева – одитор