Изходяща преподавателска мобилност с цел преподаване и изходяща преподавателска и непреподавателска мобилност с цел обучение

Преподавателска мобилност с цел преподаване

Този вид мобилност дава възможност на преподавателите да преподават в партниращо висше училище в чужбина. Мобилността e с продължителност 5 дни, с изключение на времето за пътуване.Преподавателската дейност трябва да съдържа минимум 8 академични часа преподаване. Реализира се на базата на сключено споразумение между университетите.

 

Мобилност на персонала с цел обучение

Мобилността на персонала с цел обучение има задача да подпомогне професионалното развитие на кадрите, под формата на обучения в чужбина и наблюдения на работното място с цел обучение  или практика в партниращ ВУЗ или друга подходяща организация. В тази връзка за легитимни дейности се считат запознаването и научаването на нови и иновативни методи, свързани с преподаване, както и административни и управленчески практики, които след приключване на мобилността могат да бъдат приложени от участниците в МУ. Конференции или друг вид мероприятия, посветени на конкретна академична дисциплина се считат за нелегитимни за финансиране. Мобилността e с продължителност 5 дни, с изключение на времето за пътуване.

 

За своята дейност персоналът получава финансова подкрепа за път и издръжка за времето на своя престой:

 

ПЪТНИ РАЗХОДИ ЗА МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ

 

ПЪТНИ РАЗСТОЯНИЯ

СУМА В EURO

МЕЖДУ 100 И 499 КМ

180

МЕЖДУ 500 И 1999 КМ

275

МЕЖДУ 2000 И 2999 КМ

360

МЕЖДУ 3000 И 3999 КМ

530

МЕЖДУ 4000 И 7999 КМ

820

8000 КМ И ПОВЕЧЕ

1500

 

ФИНАНСОВА  ПОДКРЕПА НА ПЕРСОНАЛ

ПРИЕМАЩА СТРАНА

СУМА НА ДЕН В EUR

 

 

Дания, Финландия, Исландия, Ирландия,Люксембург,Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия

180

Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания,Кипър, Холандия, Малта, Португалия

160

Хърватска, Чехия, Естония, Литва, Латвия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения,бивша Югославска Република Македония, Турция

140

 

Право да участват по програма „Еразъм+“ в преподавателска мобилност с цел преподаване/обучение имат хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, на трудов договор в МУ-Плевен.

 

КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗХОДЯЩА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ

 

Трябва да притежават сертификат за владеене на езика, на който ще се проведе обучението/преподаването – минимално ниво В1 за обучение, минимално В2 за преподаване, по изискване на програмата.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ:

 

Задължителен сертификат за владеене на английски език – минимално ниво В1; 

 

Кандидатите за преподавателска мобилност с цел преподаване САМИ осъществяват връзка с университета – партньор, в който желаят да преподават и уговарят работната си програма. След представяне на одобрена от партньора Работна програма и/или Писмо-покана, координаторът  по програма „Еразъм+“ подготвя Mobility Agreement/Staff Mobility For Teaching.

 

Кандидатите за преподавателска и непреподавателска мобилност с цел обучение САМИ правят регистрация за участие в обучителен курс и следват необходимите стъпки до потвърждение. След представяне на документ за платена такса за съответния курс, координаторът  по програма „Еразъм+“ подготвя Mobility Agreement/Staff Mobility For Training.

 

В рамките на една академична година право на участие в мобилност на преподавателския и непреподавателския състав по програма „Еразъм+” се предоставя само веднъж.

 

Последователност на действията:

 

1.Подаване на документи за кандидатстване за участие в мобилност;

2.Одобрение от Комисията по селекция;

3.Регистрация в обучителен курс;

4.Подготовка на необходимите документи.

 

Документи за подготовка и отчетност на мобилността:

 

1.Декларация за защита на личните данни;

2.Формуляр за кандидатстване;

3.Мотивационно писмо;

4.Документ, удостоверяващ ниво на езикова компетентност, ниво В1 за обучение и ниво В2 за преподаване;

5.Staff Mobility Agreement Teaching/ Staff Mobility Agreement Training – работната програма следва да бъде подписана тристранно преди осъществяването на мобилността (участник, изпращаща и приемаща институция);

6.Grant Agreement (Индивидуален договор за финансиране на мобилността);