Европейска студентска карта

Европейската Комисия стартира новото приложение „Еразъм+“, което бележи нов етап в цифровизацията на програмата „Еразъм+“. Новото приложение, достъпно на всички езици на ЕС, ще предостави на всеки студент цифрова европейска студентска карта, валидна в целия Европейски съюз. Бъдещето е цифрово и това обновено приложение ще гарантира, че студентите използват все повече документи на електронен носител.

За повече информация:

https://education.ec.europa.eu/bg/iniciativa-za-evropeyska-studentska-karta

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_4749

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_4749