Кандидатстване

Кандидатстване

Обучението за придобиване на специалност, при която се извършват лечебно-диагностична дейност или здравни грижи, наричана за краткост "клинична специалност", се осъществява въз основа на сключен срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда на пълно работно време с база за обучение по съответната специалност на длъжност за специализант. Договорът е със срок до датата на придобиване на права на специалист, но не по-късно от една година от допускането на специализанта до държавен изпит.

Базите за обучение с които МУ – Плевен има сключен договор по ред на чл. 14 на Наредба № 1/22.01.2015 г. са 15, както следва:

11 Многопрофилни болници, от които 1 университетски – УМБАЛ – Плевен, МБАЛ Авис Медика – Плевен, МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен, МБАЛ – Ловеч, МБАЛ – Габрово, МОБАЛ – В. Търново, МБАЛ – Русе, МБАЛ Медика – Русе, МБАЛ Сердика – София, МБАЛ за женско здраве – Надежда – София, МБАЛ - Монтана; 5 Специализирани болници – СБАЛАГ Св. Марина – Плевен, СБАЛК – Плевен, СБАЛББ – Троян, СБАЛК Медика кор – Русе, СБАЛПФЗ - Бургас; 1 Комплексен онкологичен център – Пловдив.

Центровете за СМП и други лечебни заведения, които нямат положителна акредитационна оценка за обучение, могат да сключат договори с бази за обучение по клинични специалности и договори по чл. 234 от КТ на своите служители.

Обучението за придобиване на специалност, при която не се извършват лечебно-диагностична дейност или здравни грижи, наричана за краткост "неклинична специалност", се осъществява въз основа на заповед на Ректора на МУ - Плевен.

Обучението за придобиване на клинична специалност започва от датата на постъпване на специализанта на работа в базата за обучение въз основа на договор по чл. 11, ал. 1 или чл. 13, ал. 2, а обучението за придобиване на неклинична специалност започва от датата, посочена в заповедта на Ректора на МУ - Плевен.

Специализанти, приети по реда на отменената Наредба № 34/29.12.2006 г. могат да продължат обучението си при условията, при които са приети.