Обучение

Обучение

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА е овладяване на специалност от номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването по учебен план и учебни програми и приключва след успешно полагане на изпит пред държавна изпитна комисия. Учебните програми, утвърдени от Министъра на здравеопазването са единни за всички медицински университети в страната.Основният нормативен документ, с който се уреждат условията и реда за провеждане и  финансиране на обучението за придобиване на специалност в здравеопазването е Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Едновременно обучение за придобиване на повече от една специалност не може да се извършва. Обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се състои в усвояване на теоретични знания и практически умения по специалност, която обхваща обособен раздел на медицинската наука и практика. Специализацията приключва с полагане на държавен изпит пред изпитна комисия, определена със Заповед на Министъра на здравеопазването.

Основният нормативен документ, с който се уреждат условията и реда за придобиване на специалност "Обща Медицина" от лекари без специалност или лекари с придобита друга специалност, които са открили амбулатория за първична медицинска помощ, преди 2009 г. е Наредба № 15/15.07.2008 г.

Номенклатура на специалностите и сроковете за придобиването им в системата на здравеопазването, по които базите за обучение, сключили договор с МУ – Плевен, имат възможност за изпълнение на учебната програма

 

Специалности за лица с професионална квалификация "лекар"

Клинични специалности

1.

Акушерство и гинекология

4

2.

Анестезиология и интензивно лечение

4

3.

Вътрешни болести

5

4.

Гастроентерология

4

5.

Детска хирургия

5

6.

Ендокринология и болести на обмяната

4

7.

Инфекциозни болести

4

8.

Кардиология

4

9.

Клинична алергология

4

10.

Клинична имунология

4

11.

Клинична лаборатория

4

12.

Клинична токсикология

4

13.

Клинична хематология

4

14.

Кожни и венерически болести

4

15.

Медицинска генетика

4

16.

Медицинска онкология

5

17.

Медицинска паразитология

3

18.

Микробиология

4

19.

Неврохирургия

5

20.

Неонатология

4

21.

Нервни болести

4

22.

Нефрология

4

23.

Нуклеарна медицина

4

24.

Образна диагностика

4

25.

Обща и клинична патология

4

26.

Обща медицина

3

27.

Ортопедия и травматология

5

28.

Очни болести

4

29.

Педиатрия

4

30.

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

5

31.

Пневмология и фтизиатрия

4

32.

Психиатрия

4

33.

Ревматология

4

34.

Спешна медицина

5

35.

Съдебна медицина

3

36.

Съдова хирургия

5

37.

Трансфузионна хематология

4

38.

Урология

5

39.

Ушно-носно-гърлени болести

4

40.

Физикална и рехабилитационна медицина

4

41.

Хирургия

5

Неклинични специалности

1.

Биохимия

4

2.

Епидемиология на инфекциозните болести

3

3.

Икономика на здравеопазването

2

4.

Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)

3

5.

Обща хигиена

3

6.

Патофизиология

3

7.

Радиобиология

4

8.

Социална медицина и здравен мениджмънт

4

9.

Трудова медицина

4

10.

Фармакология

4

11.

Хигиена на детско-юношеската възраст

3

12.

Хранене и диететика

3

 

Специалности за лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи"

Клинични специалности

1.

Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки)

1

2.

Болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)

1

3.

Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене

1

4.

Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки)

1

5.

Психиатрични здравни грижи (за медицински сестри и фелдшери)

1

6.

Рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа (за рехабилитатори)

1

7.

Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания (за медицински сестри и фелдшери)

1

8.

Спешна медицинска помощ (за медицински сестри, фелдшери и акушерки)

1

 

Специалности за лица с висше немедицинско образование

Клинични специалности

1.

Клинична химия (за химици, биохимици и биолози)

3

2.

Микробиология (за микробиолози, молекулярни биолози, биолози и биотехнолози)

4

Неклинични специалности

1.

Биофизика (за биолози и физици)

3

2.

Биохимия (за биохимици, биолози, молекулярни биолози, химици, генетици и биотехнолози)

4

3.

Икономика на здравеопазването

2

4.

Медицинска информатика и здравен мениджмънт

3

5.

Медицинска санитарна физика (за инженери и физици)

3

6.

Санитарно инженерство (за инженери и архитекти)

3

7.

Теоретични основи на медицинската химия (за химици)

3

 

Специалности за лица с висше медицинско и немедицинско образование

Неклинични специалности

1.

Анатомия, хистология и цитология (за лекари, лекари по дентална медицина, биолози, молекулярни биолози)

3

2.

Медицинска биология (за лекари, биолози, молекулярни биолози)

3

3.

Медицинска педагогика (за лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи", педагози, психолози)

3

4.

Правно регулиране в здравеопазването (за магистри, работещи в системата на здравеопазването)

2

5.

Физиология (за лекари, лекари по дентална медицина)

3