МУ-Плевен обявява конкурс за изследователи по проект с краен срок за подаване на документи 28 август 2023 год.

 

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен №2350 от 22.08.2023 год., (приложена е като прикачен файл към това съобщение) обявяват конкурси за назначаване на изследователи в Работен пакет 1 (РП1) към проект BG05M2OP001-1.002-0010-С03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.

 

 Обявените в конкурса позиции за отделните длъжности съгласно таблица 6.9.4 от Проектната обосновка (Приложена е като прикачен файл) са: 

За Работен пакет 1 (РП1) „Персонализирана медицина“ се обявяват длъжностите за позиции, съгласно табл. 6.9.4, от проектната обосновка както следва:

  1. За Позиция 8 длъжността „Лекар“, категория „Изследовател без научна степен R1“;
  2. За Позиция 12 длъжността „Лаборант“, категория „Технически сътрудник“.

Изискванията и основните функции към цитираните длъжности по позиции са съгласно текстовете от проектната обосновка, отразени подробно в обявите за отделните конкурсни длъжности, които са публикувани в сайта на МУ-Плевен и сайта на Центъра за компетентност, като прикачен файл към текста на настоящата обява.

Срокът за подаване на документи от кандидатите е пет дни, считано от датата на обявяването на конкурсите по цитираните позиции тук в сайта на МУ-Плевен, секция Новини и в сайта на Центъра за компетентност.

Всички необходими документи и образци за участие в конкурса са публикувани във връзките по-долу, като прикачени файлове. Документите трябва да се подготвят и подадат, съгласно приложените образци в прикачения файл "Необходими документи по позиции в РП".

Заповед за обявяване на конкурси за РП - вижте ТУК

Обяви за конкурсите по позиции в РП - изтеглете от ТУК

Необходими документи по позиции в РП - изтеглете от ТУК

Проектна обосновка - табл. 6.9.4 - вижте ТУК