Проведена заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати в Центъра за компетентност на МУ-Плевен.

 

Екипът за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0010-С04 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ организира и проведе на 11.12.2023 год. планирано публично събитие по проекта в направление "Информация и комуникация", Заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проекта.

На заключителната среща с медиите в заседателната зала на Факултет „Фармация“ при МУ-Плевен присъстваха: проф. д-р Добромир Димитров, д.м., ректор на МУ-Плевен; проф. д-р Славчо Томов д.м.н., директор на Научноизследователския институт; доц. Георги Цанев, почетен професор на МУ-Плевен, ръководител на проекта; професор д.м.н. Никола Колев, ръководител на Центъра по роботизирана хирургия към МУ-Варна; проф. Август Иванов, директор на Института по роботика към БАН, Росица Русева, представител на външното управление на проекта, Емилия Николова, представител на Управляващия орган от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и представители на медиите. 

Подробна информация за пресконференцията и видеозапис на проведеното събитие са публикувани в сайта на Центъра за компетентност (http://competence.mu-pleven.bg/bg/node/157) и отделно в YouTube канала на МУ-Плевен, на Интернет адрес: 

https://www.youtube.com/watch?v=5FoRR79GOrM