НОВО! Прием за съвместна бакалавърска програма „Телемедицина“

   В отговор на съвременните тенденции Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) в сътрудничество с МУ-Плевен, провежда обучение по специалност „Телемедицина“, ОКС „бакалавър“, хибридна между ПН 5.3.„Комуникационна и компютърна техника“, от страна на ВУТП, и ПН 7.4 „Обществено здраве“ в МУ-Плевен. Координиращ университет за организация на обучението е ВУТП. Вече са приети два випуска студенти по специалността. В ход е третият прием на студенти по специалността.

https://www.utp.bg/прием-на-бакалаври/

   Специалността е съобразена с международните стандарти по телемедицина и осигурява базова подготовка за експлоатация и поддръжка на интелигентни и роботизирани системи с приложение в здравеопазването и медицината, базирани на съвременни софтуерни и комуникационни технологии. Обучението има за цел да подготви квалифицирани интердисциплинарни инженери с познания в медицината, телемедицината и компютърните и комуникационни технологии (https://www.utp.bg/training/curricula/).