Анотация на специалността

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” СЛЕД ПРИДОБИТА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО ДРУГА СПЕЦИАЛНОСТ

 

Условия за кандидатстване: Придобита степен “магистър” по друга специалност със среден успех от дипломата не по-малък от “добър”.

Прием: платено обучение, дистанционна форма на обучение

Конкурсен изпит: устен изпит-интервю по социална медицина

Продължителност на обучението - 3 семестъра

Завършване на обучението: полагане на държавен изпит.

Семестриална такса за обучение: 700 лева.