Анотация на специалността

СПЕЦИАЛНОСТ „РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ”  е разкрита през 1998 год.

През 2016 год. получи програмна акредитация с оценка 8,78 за 5 годишен период – до 2021 год.

В учебния план на специалността са включени общо-медицински, социални и профилни учебни дисциплини. Включено е и обучение по информатика. 

Основна база за практическо обучение е Университетската многопрофилна болница за активно лечение.

Рентгеновите лаборанти притежават знания и умения,  гарантиращи професионално упражняване на професията самостоятелно и във взаимодействие с лекаря,  изпълнение на  отговорни задачи в различни сектори за образна диагностика, в нуклеарната медицина, в лъчелечението и другите области на приложение на йонизиращите и нейонизиращи лъчи в медицината.

В курса на обучение рентгеновият лаборант придобива умения и навици за лъчезащита на пациенти и персонал, за адекватна реакция при непоносимост към контрастните материи, умения за работа в екип и комуникация с пациента и неговите близки.

За работа в тясно специализирана област, рентгеновият лаборант получава допълнителни следдипломни квалификации.

Поради характера на средата за обучение, всички студенти преминават задължителен предварителен и периодичен (ежегоден) медицински преглед /съгласно Наредба № 29 от 16.09.2005г. за Здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчение/, както и задължителен постоянен дозиметричен контрол /съгласно Наредба № 32 от 7 ноември 2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения/. Това гарантира контрола на здравето на студентите в специалността.

Рентгеновият лаборант може да продължи обучението си по бакалавърска и магистърска програми по Управление на здравните грижи.