Факултетен съвет

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ е орган за ръководство и контрол на дейността на Факултета. Факултетният съвет се състои от не по-малко от 25 члена и включва представители на академичния състав на основен трудов договор и на трудов договор за  допълнителен труд по член 73 от ЗЛЗ, студенти и докторанти. Не по-малко от 3/4 от членовете на Факултетния съвет са хабилитирани лица. Деканът е по право член и Председател на Факултетния съвет.

 

С  П  И  С  Ъ  К

НА  ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ

                      Факултет по медицина/УТВЪРДЕН НА ОС 03.06.2021 Г./

І. ХАБИЛИТИРАНИ  ПРЕПОДАВАТЕЛИ

1.        

Проф. д-р

Сергей

Димитров

Илиев

2.        

Проф. д-р

Димитър

Константинов

Господинов

3.        

Проф. д-р

Димитър

Живков

Стойков

4.        

Проф. д-р

Савелина

Любенова

Поповска

5.        

Проф. д-р

Снежанка

Томова

Тишева-Господинова

6.        

Проф. д-р

Анелия

Александрова

Димитрова

7.        

Доц. д-р

Бисер

Кирилов

Борисов

8.        

Доц. д-р

Ваня

Маринова

Цветкова-Вичева

9.        

Доц. д-р

Весела

Иванчева

Любенова

10.      

Доц. д-р

Виктория

Атанасова

Георгиева

11.      

Доц. д-р

Ивелина

Аспарухова

Йорданова

12.      

Доц. д-р

Иван

Недков

Иванов

13.      

Доц. д-р

Йордан

Димитров

Попов

14.      

Доц. д-р

Катя

Николова

Тодорова

15.      

Доц. д-р

Мая

Пенкова

Дановска

16.      

Доц. д-р

Николай

Кирилов

Българанов

17.      

Доц. д-р

Николай

Георгиев

Николов

18.      

Доц. д-р

Снежана

Веселинова

Мургова

19.      

Доц. д-р

Свилен

Христов

Тодоров

20.      

Доц. д-р

Стефан

Венелинов

Трифонов

21.      

Доц. д-р

Явор

Йорданов

Иванов

ІІ. неХАБИЛИТИРАНИ  ПРЕПОДАВАТЕЛИ

22.      

Д-р

Полина

Георгиева

Маринова-Кичикова

23.      

Д-р

Младен

Евтимов

Овчаров

24.      

Д-р

Паулина

Трифонова

Владова

ІІІ. студенти и докторанти

25.      

Д-р

Мартин

Петров

Караманлиев

26.      

 

Константина

Станимирова

Каракадиева

27.      

 

Ина

Георгиева

Николова