Общо събрание

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е висш орган за управление на факултет „Медицина“ при МУ - Плевен. Членовете на Общото събрание на ФМ са представители на академичния състав на ФМ на основен трудов договор в МУ и на трудов договор за допълнителен труд по чл. 73 на ЗЛЗ в Университетските бази за обучение, на студентите, докторантите и административния персонал на ФМ.  Структурният състав на Общото събрание на ФМ е в следното съотношение: Общият брой на членовете на Общото събрание се определя спрямо броя на хабилитираните преподаватели на основен трудов договор с МУ – Плевен, който е 82% от състава на общото събрание, като не по-малко от ¼ от тях са нехабилитирани преподаватели; представителите на докторантите и студентите са 15%. Представителите на администрацията са 3 %.  Общото събрание на ФМ се свиква най-малко веднъж годишно - от  неговия Председател по решение на Факултетния съвет, по искане на Декана или Ректора. То избира Декана на ФМ и определя числеността и състава на Факултетния съвет. Приема годишния доклад на ръководството на ФМ.