Катедра "Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации"

Информация за катедрата

E-mail за връзка с катедрата Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катедра "Хигиена, медицинска екология, професионални заболявание и медицина на бедствените ситуации" е структурирана в два основни сектора:

 • Сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания”
 • Сектор „Медицина на бедствените ситуации”

Сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания”

Академичен състав на сектора

 • доц. д-р Ваня Атанасова Бойчева (Бирданова), д.м.,

тел.064/884-192
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 • доц. д-р Ирена Йорданова Стоилова, д.м. - Професионални болести,, Трудова медицина, Вътрешни болести

асистенти:

 • Гл. асистент д-р Цветелина Георгиева Виткова, д.м. – Социална медицина и здравен мениджмънт, Хранене и диететика, Обща хигиена

   

 • Гл. асистент д-р Ивелина Русева Драмбозова, д.м. – Обща хигиена, Хранене и диететика

   

 • Асистент д-р Николай Кирилов Статев – Обща хигиена, Трудова медицина

   

 • Асистент д-р Людмил Боянов – Обща хигиена

   

 • Асистент д-р Иван Христов Йорданов - Хранене и диететика, „Социална медицина и здравен мениджмънт”

   

 • Асистент д-р Мартин Йорданов Марков – Магистър по Медицина

   

 • Преподавател Емилия Красимирова Банкова – магистър по Екология и опазване на околната среда, магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт, Токсикология, докторант в докторска програма по Хигиена

   

 • Преподавател Сузана Тунчайева Гафурова – инспектор по Опазване и контрол на общественото здраве и магистър по „Биотехнологии - Анализ и контрол на храни, магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт

гост преподаватели:

 • проф. Мишел Салватор Израел, д.м. – Биофизика, Медицинско санитарно инженерство;
 • доц. д-р Коста Райков Василев, д.м. – Комунална хигиена
 • доц. д-р Росица Кирилова Еникова-Косовска, д.м. – Хранене и диететика, Микробиология;
 • доц. д-р Марияна Рашева Стойновска, д.м. – Трудова медицина, професионални болести

Звеното реализира учебно-преподавателска дейност (лекции, упражнения, практики) на студенти от специалностите:

 • Магистри - специалност „Медицина";
 • Магистри - специалност „ Фармация“ ;
 • Опазване и контрол на общественото здраве;
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия;
 • Рентгенов лаборант;
 • Помощник фармацевт;
 • Медицинска сестра;
 • Социални дейности в здравеопазването;
 • Управление на здравните грижи и др.;

Преподавани  дисциплини от Академичния състав на сектора – Хигиена, екология и професионални заболявания; Национални диети и традиционни храни; Хигиена и екология; Хигиена на атмосферния въздух водата и почвата; Хигиена на населените места и здравните заведения; Хигиена на хранене и безопасност на храните; Здравословно хранене и контрол на хранителните обекти; Хигиена на трудовия процес; Хигиена на работната среда; Хигиена на детско-юношеската възраст, Медицинска физика, Радиационна хигиена, Браншова хигиена, Водоснабдяване, канализация и сградостроителство; Отопление, вентилация и електротехника; Хранене и социално значими заболявания; Хигиена на транспорта и граничните пунктове; ПО и НПО за опазване на жизнената среда; Превантивни хигиенни мерки при организиране на масови мероприятия; Учебна практика; Ергономия и адаптация към трудовата и битова среда; Броматология, Хигиена и екология на здравното заведение, Хигиена и безопасност на лабораторния труд, Хигиена и екология и др.

Издадени учебници и учебни пособия:

 1. Hygiene and ecology. Volume I, third edition, under. ed. Prof. Dimitar Tsvetkov., Ed. Camea Ltd., 2014, pp.1-487; ISBN 978-619-140-0;
 2. Occupational medicine. Occupational hygiene. Occupational diseases. Volume II, second edition, under. Ed. Prof. Dr. Dimitar Tsvetkov., Ed. Camea Ltd., 2014, pp. 1-699; ISBN 954-9384-06-03
 3. Физически фактори – оценка на експозицията и риска за човека, учебник за студенти по медицински специалности „ОКОЗ”, специализанти по „медицинска санитарна физика”, „трудова медицина”, „хигиена”, автор доц. М. Израел, дм, МУ-Плевен, 2015 г.
 4. d. Ръководство по защита от нейонизиращите лъчения (Нейонизиращителъчения, човекът и околната среда), под ред. на проф. М. Израел, НЦОЗА, София, 2017 г.
 5. Еникова Р., М.Стойновска, В.Бирданова, Ц.Димитров. ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕТО. Учебник за студенти-бакалаври по специалността ОКОЗ. Под ред. на Р.Еникова, МУПлевен, 2016, 494 с
 6. Хигиена – учебник за студенти по дентална медицина и други специалности, под редакцията на проф.д-р Търновска, д.м.н., издателство „Лакс бук“ ЕООД, 2021г.

Сектор „Медицина на бедствените ситуации”

Секторът по „Медицина на бедствените ситуации” е разкрит като катедра през 1975 г. с ръководител проф. д-р Христо Нечев, д.м.н. От 1989 до 2002 неин ръководител е проф. д-р Пенчо Цветков Съловски, д.м.н. След това секторът е оглавен от доц. д-р Венета Любенова Шопова, д.м., а от 2015-та година ръководител е доц.д-р Виолета Йорданова Данчева, дм.

Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на катедрата

 • Хигиена и екология. І том, П/р Д Цветков, 2000г.
 • Терминологичен речник по хигиена и медицинска екология.  Б. Стефанов, 2003
 • Трудова медицина и професионални болести. ІІ том, П/р Д. Цветков, 2005г.
 • Законодателство за строителство и експлоатация на заведенията за здравно обслужване. П/р Т. Търновска, 2007г.
 • Качество на околната среда и здравен риск в района на град Кърджали. П/р Т. Търновска,2009г.
 • Професионални болести. ІІ изм. и преработено изд., П/р В. Костова и В. Петкова, 2009г.
 • Хигиена, хранене и професионални болести. П/р Б. Попов, 2010
 • Occupational diseases.Sofia, 2011
 • Disaster medicine (detailed plans of lectures);
 • Химически, ядрен и биологичен тероризъм – медицински аспекти (2006);
 • Медицина на катастрофите –учебник, 1995, съавт.

Преподавани учебни дисциплини от академичня състав на катедрата

 • Медицина на бедствените ситуации (Медицинско осигурявани при бедствени ситуации)
 • Радиобиология

Основни направления в научно-изследователската работа на катедрата

 • Ранни биологични ефекти в белите дробове пир изолирано и комбинирано въздействие на йонизираща радиация и широко разпространени производствени и битови отрови;
 • Роля на липидната пероксидация и антиоксидантната защитна система при комбинирано увреждане на химични и радиационни фактори;
 • Диагностична стойност на някои маркери за цитотоксичност в бронхоалвеоларната лаважна течност при комбинирано увреждане на организма;
 • Изследване действието на антиоксиданти върху маркери за липидна пероксидация и антиоксидантна защита в белите дробове на плъхове, в условията на оксидативен стрес и върху маркери на възпаление и пролиферация, след целотелесно облъчване;
 • Изследване действието на различни класове антиоксиданти върху маркери за липидна пероксидация и основни звена на антиоксидантната защитна система в белите дробове при заболявания/медикаменти провокиращи  оксидативен стрес.

Материално-техническа база на катедрата

 • съвременни информационни средства – мултимедии, преносими компютри и др.
 • реновирана учебна зала с интерактивна бяла дъска;
 • две токсикологични лаборатории;
 • санитарно-химична лаборатория;
 • друга учебна база на факултета и университета.