Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”

 

Академичният състав на сектора е представен от един професор (проф. д-р М. Карчева, д.м.), двама доценти (доц. д-р Таня Петкова, д.м. и доц. д-р Ивелин Ангелов, д.м.), един главен асистент (д-р Калина Терзиева, д.м. ) и двама асистенти (д-р Мартин Лалев и д-р Людмил Стоянов). Учебната дейност включва преподаване на дисциплините епидемиология на инфекциозните болести, паразитология и тропическа медицина на студентите от различните структурни звена на университета. Към сектора има лаборатория, в която работи молекулярен биолог, а също така в редовна форма на обучение има зачислен докторант по научната специалност „Паразитология и хелминтология”.