Клуб на дипломанта от специалност "Обществено здраве"

На 7 октомври 2006 год. в 10.00 часа във Факултет "Обществено здраве" се състоя среща на дипломирани бакалаври и магистри от специалност "Управление на здравните грижи" на Медицински Университет-Плевен с ръководството на Факултета по Обществено здраве. Сформирана бе инициативна група с основна цел учредяване на Клуб на дипломанта от специалност "Управление на здравните грижи" при ФОЗ на МУ-Плевен. Инициативната група, представена от общо 19 дипломанти избра организационен комитет, който да продължи дейностите по създаването на клуба.

 

На 16 октомври 2006 год. Организационният комитет се събра и разпредели дейностите и задачите по учредяването на клуба. Обсъдиха се отделните етапи по определяне на ръководни органи, изработване на правилник, регламентиране на членство. Проведе се задълбочена и продължителна дискусия по определяне на мисията и задачите на клуба, както и направленията, в които ще се осъществява неговата дейност. Основна цел на клуба е поддържането на жива връзка между висшето училище и дипломиралите се професионалисти. Предвижда се организиране на юбилейни срещи на различните випуски, провеждане на научни семинари, подпомагане в учебната и научно-изследователската работа на дипломиралите се, обмен на информация по професионални въпроси и проблеми в областта на управлението на здравните грижи. Информация за дейността на Клуба ще бъде публикувана и в уеб сайта на Медицински Университет - Плевен.

Членството в клуба е доброволно, като се предвижда и създаване на секция "Приятели на клуба" за всички, които желаят да се включат в организираните мероприятия. Всички, които желаят да членуват в Клуб на дипломанта от специалност "Управление на здравните грижи" могат да изпратят своето заявление на адрес: гр. Плевен, ул. "Св. Кл. Охридски" № 1, Медицински университет - Плевен, Факултет "Обществено здраве", Клуб на дипломанта от специалност УЗГ.

Заявления може да изтеглите от тук.