Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“

Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“

Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ е създадена през 2022 г. с решение на Академичния съвет на МУ-Плевен (Протокол №10/28.02.2022 г.). Катедра „Социална медицина“ е базисна и структуроопределяща катедра във всички факултети по обществено здраве и в медицинските университети в страната.