Основни направления на научно-изследователската работа на катедрата

 

  • Социална педагогика – методика на изследване в социалната сфера;
  • Разработване на проекти свързани с дейности в социалните услуги;
  • Социално-педагогическа работа за деца и семейства в риск;
  • Социална работа с лица с увреждания;
  • Проучвания в областта на интеграцията на хората с увреждания;
  • Технология на лекарствата;
  • Социална фармация.