Информация за катедрата

 

E-mail за връзка с катедрата

 

Катедра "Ортопедия и травматология" е създадена през 1979 г. От 1990 г. в структурата й е включена и клиника по Физикална терапия и рехабилитация. Понастоящем в катедра "Ортопедия, травматология, физикална терапия и рехабилитация" има обособени две клиники: "Ортопедия и травматология" и"Физикална терапия и рехабилитация", с ръководител д-р Стоян Стоянов Пенков. От 2002 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Аспарух Николаев Аспарухов, д.м.

 

Научно-преподавателският състав на катедрата включва двама доценти и десет асистенти, всичките със специалност - осем с "Ортопедия и травматология", трима с "Физикална терапия и рехабилитация" и един с"Неврология". Защитени са осем дисертационни труда - седем за научната степен "Доктор" и един за "Доктор на науките". B момента са разкрити десет докторантури.
Катедрата осъществява преподаване по две дисциплини на българските и индийските студенти и на лекари, специализиращи Ортопедия и травматология и Обща медицина. Обучението по Ортопедия и травматология се провежда в IV-ти курс, a по Физикална терапия и рехабилитация в V-ти. Акцентира се върху диагностиката на патологията на опорно-двигателния апарат, както и върху съвременните възможности за хирургична и физиотерапевтична намеса. Студентите усвояват основни практически умения за електроди агностика и лазер-терапия, кинезитерапевтични методики и апаратна криотерапия. Катедрата разполага с добре оборудвани учебни зали, видеофилми със заснети различни оперативни техники и други материали и пособия, онагледяващи практическите занятия Научно-изследователската дейност на сътрудниците е ориентирана към изучаване проблемите на ендопротезирането на тазобедрената става,предната колянна болка, диагностиката и лечението на асептичната некроза на бедрената глава,артроскопските стабилизиращи операции npu травматични увреждания на раменната става, оперативно лечение на пертрохантерните счупвания,ендоскопска хирургия на лакътна става, дегенеративни заболявания на гръбначния стълб, лазертерапия, рефлексотерапия, рехабилитация след инсулт, магнитотерапия и др.
Катедрата е организатор на традиционните "Дни на Българската ортопедия и травматология", които се провеждат ежегодно в гр. Елена от 26.09.1986 г. до 2002 г., на традиционно провежданата в гр. Рибарица Конференция по гръбначна хирургия, към секцията по Гръбначна хирургия на Дружеството по ортопедия и травматология, a от 25 до 29 май, 2005 г. ще организира "Първи международен симпозиум по артроскопска хирургия" в гр. Варна, също включен в научната програма на Дружеството по ортопедия и травматология.