Информация за катедрата

Катедрата е създадена през 2016 г. като катедра „Технология на лекарствените форми и социална фармация“ и е включена в структурата на новоизградения Факултет по фармация към Медицински университет – Плевен. През 2018 г. е преименувана на катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“ с три сектора: Сектор „Технология на лекарствените форми“, Сектор „Фармакогнозия и фармацевтична ботаника“  и  Сектор „Социална фармация“. 

 

 

Катедрата е създадена през 2016 г. като катедра „Технология на лекарствените форми и социална фармация“ и е включена в структурата на новоизградения Факултет по фармация към Медицински университет – Плевен. През 2018 г. е преименувана на катедра "Фармацевтични науки и социална фармация". От 2020 г. катедрата включва два сектора: сектор „Технология на лекарствените форми“ и сектор „Социална фармация“. Академичният състав на Катедрата включва общо осем члена на основен трудов договор (2 професори, 3 доценти, 2 главни асистенти и 1 асистенти) и се допълва от преподаватели на втори трудов договор и хонорувани преподаватели.

Катедрата провежда обучение по над 20 учебни дисциплини в областта на фармацията и общественото здраве, сред които: Технология на лекарствените форми, Биофармация и фармакокинетика, Социална фармация и фармацевтично законодателство, Фармацевтични грижи, Фармакоикономика, Оценка на здравни технологии, Лекарствена политика, Фармацевтичен маркетинг, Клинични изпитвания на лекарствени продукти и др. Катедрата отговаря за организацията и провеждането на преддипломния стаж за специалност „Фармация“.